Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Informace o střetu zájmů


Informace o střetu zájmů

 

Žádosti a jiná podání podle zákona o střetu zájmů

Základní informace

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat každoročně příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o vykonávaných činnostech (§ 9), o majetku (§ 10) a oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11). Soubor těchto dokladů tvoří registr oznámení (§ 13). Oznámení podávají veřejní funkcionáři příslušnému evidenčnímu orgánu, kterým je tajemník Městského úřadu Otrokovice (pro podání veřejných funkcionářů uvedených pod bodem A).

A. Veřejnými funkcionáři města jsou ve smyslu zákona:

 • členové Zastupitelstva města Otrokovice, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (tj. starostka a místostarostka města) a další členové Rady města Otrokovice, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci města zařazení do Městského úřadu Otrokovice podílející se na výkonu správních činností, kteří
  • v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
  • nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
  • anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Registr oznámení veřejných funkcionářů města vede tajemník Městského úřadu Otrokovice. 

B. Veřejnými funkcionáři jsou rovněž ve smyslu zákona ředitelé a další vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací města, pokud v rámci výkonu své činnosti nakládají s finančními prostředky města jako příkazci operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky, nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, anebo rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení. Registr oznámení ředitelů a vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací města vede příslušné ministerstvo.

Místo a způsob podání žádost o nahlédnutí do registru oznámení:

Každý má podle § 13 právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru.
Do registru v listinné podobě je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu), a to po udělení uživatelského jména a přístupového hesla.
Některé činnosti evidenčního orgánu zabezpečují určení pracovníci mzdového a personálního oddělení úřadu (dále jen PaM) na základě pokynu tajemníka úřadu.

Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • zajišťování činností souvisejících s vedením a nahlížením do registru v listinné i elektronické podobě,
 • ověřování žádostí o nahlížení, udělování uživatelského jména a přístupového hesla, 
 • přijímání a vyřizování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v registru.

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení lze podat:

 • osobně u evidenčního orgánu - v úřední dny ve stanovených úředních hodinách na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Otrokovice (budova č. 2 MěÚ, 1. patro). Osobní podání žádosti je nutné dohodnout předem telefonicky (tel. 577 680 441) nebo elektronicky (e-mail: molkova@muotrokovice.cz
 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (adresa: Městský úřad Otrokovice, sekretariát tajemnice MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice), nebo 
 • elektronicky - žádost podepsaná zaručeným elektronickým podpisem zaslaná na adresu e-mail: epodatelna@muotrokovice.cz

Písemná žádost o nahlédnutí do registru oznámení musí obsahovat

 • žadatelovo jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt a případně i adresu pro doručování a
 • údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě

Pro nahlížení v elektronické podobě vygeneruje PaM žadateli tzv. přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které zašle žadateli doporučeně do vlastních rukou. V případě osobního podání mu jej předá proti podpisu.

Formuláře „Žádost o nahlédnutí“ a „Žádost o nahlížení“ jsou k dispozici v části „Registr oznámení“.

Poučení pro žadatele
Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Veškeré údaje vedené v registru oznámení mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona o střetu zájmů, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu, než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten, kdo poruší povinnost mlčenlivosti podle zákona o střetu zájmů a také ten, kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč, tyto přestupky projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sdělení evidenčnímu orgánu
Sdělení skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru lze evidenčnímu orgánu – tajemnici MěÚ podat:

 • písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (adresa: Městský úřad Otrokovice, sekretariát tajemnice MěÚ, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice)
 • v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, zasláním na e-mail: epodatelna@muotrokovice.cz

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. Každý má rovněž právo oznámit příslušnému orgánu svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle zákona o střetu zájmů.

Registr oznámení

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Dokumenty města > Poskytování informací > Informace o střetu zájmů

Zobrazit vyhledávací formulář »


Nepřehlédněte


Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém