Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Náplň činnosti

 

Vymezení samostatné působnosti

 • vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních služeb a sociální pomoci na území města
 • zabezpečuje plnění úkolů úřadu vzhledem ke klubům důchodců města, zejména metodicky řídí a kontroluje jejich činnost
 • provádí sociální depistáž a sociální šetření a podává v souladu s právními předpisy zprávy na základě vyžádání orgánů města
 • zabezpečuje přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města v záležitostech nájmů bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení města a v záležitostech souvisejících se zařízeními sociálních služeb provozovanými příspěvkovou organizací města
 • spolupracuje s příspěvkovou organizací města poskytující sociální služby i s dalšími subjekty činnými na území města v oblasti sociálních služeb
 • zabezpečuje vyřizování žádostí a návrhů a přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města v záležitostech peněžitých darů a dotací v oblastech sociálních služeb, poskytování zdravotní péče, humanity, integrace menšin a cizinců, prevence kriminality a jiných sociálně-patologických jevů, včetně zabezpečování uzavírání příslušných smluv a včetně zabezpečování, ve spolupráci s odborem ekonomickým, souvisejícího dodržení právních předpisů na úseku veřejné podpory 
 • je oprávněn v koordinaci s odborem ekonomickým a s oddělením interního auditu provádět veřejnosprávní kontrolu podle zákona o finanční kontrole u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města, a to v případě smluv, jejichž uzavření zabezpečil 
 • zabezpečuje součinnost města (obecního úřadu) při výkonu trestu obecně prospěšných prací
 • zabezpečuje výkon funkce opatrovníka a zvláštního příjemce, je-li opatrovníkem nebo zvláštním příjemcem ustanoveno město, případně úřad
 • zabezpečuje, případně koordinuje plnění úkolů obce podle 
  • zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (svěření kompetence viz čl. 11),
  • zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protidrogová politika na území obce).

Vymezení přenesené působnosti

 • podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (rozhodování o ustavení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a dohled nad ním), a to mimo kompetence obecního živnostenského úřadu
 • podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů (výkon funkce opatrovníka nezletilé osoby - žadatele o udělení mezinárodní ochrany)
 • podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména plnění oznamovací povinnosti podle § 106 odst. 3 tohoto zákona
 • podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně výkonu funkce opatrovníka a poručníka, je-li jím ustanoven úřad, případně město, a včetně spolupráce s Probační a mediační službou podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
 • podle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vydávání speciálních označení vozidel a osob)
 • podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. ověřování počtu a náležitostí sběracích listin, přijímání oznámení týkající se pokladniček a jejich pečetění, zajišťování přítomnosti při otevření pokladničky)
 • podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti)
 • podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů (vydávání stanovisek k žádostem o udělení státního občanství)
 • jako veřejný opatrovník podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasy s uzavřením smlouvy o nájmu bytu a s výpovědí nájmu bytu, a to pro byty zvláštního určení zřízené před 1.1.2014 ze státních prostředků nebo s přispěním státu

Předpisy, kterými se odbor ve své činnosti zejéna řídí:

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a změně zákona o Policii České republiky (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


ČINNOST ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Poradenská činnost

 • pomáhá rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené,
 • poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhů týkajících se dítěte k soudu,
 • po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje rodičům pomoc, spočívající zejména v uspořádání jejich rodinných poměrů, které by umožnily návratu dítěte do rodiny,
 • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů.


Výchovná opatření

Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může ve správním řízení:

 • napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu,
 • stanovit dohled nad dítětem a provádět jej za součinnosti dalších institucí,
 • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte,
 • uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče sami nezajistili dítěti odbornou pomoc ani na doporučení zaměstnance oddělení SPO, ačkoliv ji dítě nezbytně potřebuje.

Opatření na ochranu dětí

Oddělení SPO může podávat návrhy k soudu:

 • na rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte,
 • na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu,
 • na nařízení ústavní výchovy, na její prodloužení či zrušení,
 • na svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení,
 • na nařízení výchovného opatření,
 • návrh na vydání předběžného opatření, jestliže se dítě ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny,
 • v dalších případech dle zákona.

Před podáním výše uvedených návrhů projedná zaměstnanec oddělení SPO s rodiči či jinými osobami odpovědnými za výchovu důvody, pro které je návrh podáván, poučí je o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, pokud jsou rodiče dosažitelní. Toto se netýká návrhu na vydání předběžného opatření, kdy je třeba konat neprodleně.

Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Je zabezpečována prostřednictvím kurátorky pro děti a mládež, která provádí opatření k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického nebo sociálního vývoje dítěte, konkrétně:

 • navrhuje preventivní opatření k zamezení vzniku sociálně-patologických jevů,
 • účastní se na přestupkovém řízení a trestním řízení vedenému proti mladistvému,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • pomáhá dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťuje pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí.

Náhradní rodinná péče - osvojení, pěstounská a poručnická péče

Je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.

Oddělení SPO v této oblasti zejména:

 • podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče neprojevují o dítě zájem,
 • podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,
 • poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy dítěte,
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • s osobami pečujícími a s osobami v evidenci uzavírá Dohodu o výkonu pěstounské péče,
 • sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče,
 • zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc dětem a osobám pečujícím.

Další činnosti zaměstnanců oddělení SPO:

 • pořádají případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,
 • jsou oprávněni navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije a zjišťovat v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování,
 • sledují dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno,
 • přijímají od fyzických i právnických osob oznámení, týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřují,
 • vykonávají funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupují u soudních řízení,
 • spolupracují v zájmu dětí se školskými a zdravotnickými zařízeními, se zařízeními pro výkon ústavní výchovy, se soudy, odbornými zařízeními, poskytovateli sociálních služeb, probační a mediační službou, úřady práce, neziskovými a dalšími organizacemi,
 • vykonávají další činnosti související s agendou sociálně-právní ochrany dětí, tak jak ukládá zákon o sociálně-právní ochraně dětí a další právní předpisy.

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany jsou zaměstnanci oddělení SPO povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí .

           

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně právní ochrany.

Konkrétní rozsah standardů upravuje vyhláška MPSV ČR č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Na základě přílohy č. 1 této vyhlášky, zpracoval také Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, oddělení sociálně-právní ochrany standardy, jimiž se při výkonu sociálně-právní ochrany řídí.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15511/Standardy_OSPOD.pdf 

Pro správní obvod Otrokovice jsou Standardy kvality sociálně-právní ochrany  uloženy v písemné podobě na Městském úřadě Otrokovice, nám. 3 .května 1340, odboru sociálním, budova č. 2, II. patro, v kanceláři č. 205 - Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí odboru a v kanceláři č. 204 C - Radomíra Králová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany.

Přílohy:

Kurátor pro mládež - leták

Sociálně právní ochrana - stížnosti

Sociálně právní ochrana - leták

Sociálně právní ochrana - obvody


 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA
  25.1.2020 9:00 - 13:00
  Dan Čagánek - Hobby Otrokovice uvádí:
  Na programu výstava, koupě a prodej brouků, motýlů, strašilek, pavouků a plazů z celého světa. Tradiční ochutnávka hmyzu: slané /sarančata, červi/ a sladké /mravenci v čokoládě, lízátka se švábem/ výrobky z hmyzu. Pro děti malování hmyzích motivů na obličej.
 • MIROSLAV PINĎÁK - PERSONA
  27.1.2020 18:00
  Zveme Vás na vernisáž, která se koná v Městské galerii 27.1.2020 v 18 hodin. Na výstavě M. Pinďáka budou k vidění portréty (fotografické momentky) zajímavých osobností, které autorovi osud přivedl do cesty. Například Roberta Vana, Jindřicha Štreita, Jana Saudka… Některé fotografie budou doplněny krátkým příběhem o jejím vzniku. Výstava potrvá do 23. února 2020.
 • ÍRÁN - dvě tváře Persie
  29.1.2020 18:00
  V novém roce pokračujeme v cyklu “Cestovatelské středy” besedou Michala “Štěpy” Štěpánka. Írán, kontroverzní země s přísným islámským režimem, nemá ve světě nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to škoda… Štěpy zažil ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával města a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával speciality, potkal spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého východu. A co za tu dobu zjistil? Že tahle země je trochu jiná, než nám ji předkládá okolní svět. Přijďte si poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek…
 • POZOR ZMĚNA TERMÍNU - DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
  19.3.2020 19:00
  Moc se omlouvám všem fanouškům a pořadatelům. Náš kmenový hráč a spoluautor mnoha písní, kytarista Miroslav Chyška, je bohužel vážně nemocný a momentálně mimo možnost s námi odjet první část turné. Je to pitomé, vím, přišlo to ve velmi nevhodný čas. Naše kapela, náš zvuk, tvar a spoluhraní jsou postavené na individualitách a já myslím, že to tak má být, i když to nebylo lehké rozhodnutí. Je nám to všem líto. Věříme pevně, že nás pochopíte a budeme se všichni spolu s vámi v míru těšit na co nejbližší příště. Nezlobte se. Díky. Dan

  Vystoupení v Otrokovicích se překládá na 19.3.2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
  Výjimečný koncert v rámci turné k dlouho očekávanému albu KRÁSKA A ZVÍŘENÝ PRACH. Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R.
 • CO MÁM JÍST
  20.3.2020 17:00
  Městská knihovna Otrokovice Vás zve na přednášku E. Urbanové - Co mám jíst, která se uskuteční 20. března v 17. hodin v obřadní síni Městského úřadu Otrokovice.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Leden 2020 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
52. týden303112345
1. týden6789101112
2. týden13141516171819
3. týden20212223242526
4. týden272829303112
5. týden3456789

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 4236


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém