Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Popis informačního systému Městského úřadu Otrokovice

 

Odkazy


 
 
Radnice Vera
Jedná se o ústřední radniční systém, který slouží všem zaměstnancům MěÚ Otrokovice. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů a aplikace jsou dálkovým přístupem nedostupné, mimo hostované elektronické spisové služby, jež využívají ostatní organizace a obce z ORP Otrokovice.
 • Stavební úřad
  Jedná se o soubor agend podporující činnost Stavebního úřadu. Agendy jsou navázány na spisovou službu, ekonomické agendy a především na registry. Obsahují vazbu na Registr obyvatel, hospodářských subjektů, Registr územní identifikace adres a nemovitostí a Registr parcel. Subjekty zasažené stavbou lze do případu dotáhnout i pomocí geografického informačního systému úřadu.  Subjekty lze ověřovat v Informačním systému základních registrů. Agenda obsahuje velké množství dodavatelských vzorů pro řízení založená v různých obdobích, dle platné legislativy. 
 • Městská policie
  Agenda je určena strážníkům městské policie pro podporu výkonu jejich činností. Městská policie podporuje evidenci událostí a přestupků, má vazby na agendu Pokutové bloky, Příjmy a Spisovou službu. 
 • Registry obyvatel, domů a parcel
  Registr hospodářských subjektů zpřístupňuje veškeré informace o podnikatelských subjektech dalším uživatelům a agendám. Ohlašovna registru obyvatel je agendou, která umožňuje zápis a opravu subjektů zadaných do registrů. Hlavními funkcemi jsou uložení nového subjektu, oprava již uloženého subjektu a stěhování subjektu. Registr obyvatel zpřístupňuje veškeré informace o obyvatelích dalším uživatelům a agendám.
 • Spisová služba
  Spisová služba je v souladu s Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby a zajišťuje především splnění Zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, Zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a dalších. Je jedním z pilířů celého informačního systému, který usnadňuje výkon působnosti úřadu, a to zejména díky řadě vazeb v rámci systému i mimo něj. Spisová služba Flexi pro příspěvkové organizace a obce v ORP
 • Sociálně právní ochrana
  Agenda pro pracovníky sociálních odborů, kde si tito vedou evidenci osob, na které se vztahuje sociálně právní ochrana. 
 • Volební agenda
  Jedná se o soubor agend řešících komplexně problematiku organizace a samotného průběhu voleb a místních referend. Volební agenda obsahuje evidenci obyvatel a slouží všem pracovníkům připravujícím seznamy voličů. S využitím aktualizovaných dat v Registrech obyvatel je nástrojem pro přípravu, kontrolu, aktualizaci a tisk seznamu voličů, včetně zvláštního seznamu a dodatku stálého seznamu voličů. Jednotlivé druhy voleb jsou vedeny zvlášť s ohledem na legislativní odlišnosti, samozřejmostí je řešení souběhu voleb či druhého kola voleb senátních. Agenda Organizace voleb je určena osobám pověřených organizací voleb, finančnímu odboru, vedoucím odborů vnitřních věcí a tajemníkům. Slouží k evidenci údajů souvisejících s přípravou voleb ze strany úřadu, zejména se jedná o členy komisí a o evidenci veškerých výdajů úřadu s volbami spojených. Samozřejmostí jsou předem připravené tiskové výstupy, které lze dle potřeby upravit.
 • Příjmy
  Jedná se o základní agendu pro evidenci a správu pohledávek. Pracuje se v ní s předpisy pohledávek z evidenčních příjmových agend nebo s přímo zde vytvořenými pohledávkami. Je jasně a srozumitelně členěna pro práci s osobami (plátci), pohledávkami (předpisy) a platbami. Lze spravovat jednotlivé pohledávky nebo využít hromadné akce, včetně tvorby tiskopisů a přehledových sestav. V návaznosti na legislativní požadavky agenda umožňuje tvorbu opravných položek, podmíněných pohledávek, vyřazených pohledávek a jejich aktualizace. Připravuje podklady pro účetnictví. 
 • Výdaje
  Agenda Závazky (Výdaje) zajišťuje kompletní evidenci přijatých faktur a poukazů a splnění procesů, které je třeba nad těmito doklady provést. Zapsaný doklad lze na jednom místě předkontovat, ověřit a v určeném termínu uhradit. Všechny tyto informace se následně zobrazují v kartě dokladu a jsou k dispozici dalším oprávněným osobám. Agenda splňuje povinnosti dle zákonných předpisů – zvláště jsou uplatněny podmínky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znění pozdějších předpisů.
 • Banka
  Agenda umožňuje evidenci jakýkoliv záznamů o příjmu či výdeji peněz z bankovních účtů, které jsou provázány s odpovídajícími pohledávkami či závazky. Z hlediska odpovědnosti účetní jednotky za nakládání s veřejnými prostředky je z dat zcela zřejmé komu, kolik a na jaký účel se finanční prostředky vynaložily či z čeho vzešly.
 • Pokladna
  Agenda umožňuje evidenci jakýkoliv záznamů o příjmu či výdeji peněz z pokladny, které jsou provázány s odpovídajícími pohledávkami či závazky. Z hlediska odpovědnosti účetní jednotky za nakládání s veřejnými prostředky je z dat zcela zřejmé komu, kolik a na jaký účel se finanční prostředky vynaložily či z čeho vzešly. Systém pracuje jak s hotovostními tak i bezhotovostními finančními operacemi.
 • Evidence psů
  Agenda umožňuje evidenci informací o přihlášených psech (popis psa, plemeno, účel chovu aj.). Vede evidenční údaje psa (číslo známky, tetování, číslo čipu). Provádí automatický výpočet poplatku dle sazeb a období poplatkové povinnosti včetně automatických přepočtů sazeb u všech psů, kterým se sazba dle vyhlášky změní. 
 • Fakturace
  Agenda slouží k vystavování běžných dokladů (faktur) i daňových dokladů v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH a zákonem č. 593/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje prostředek pro rychlou a efektivní správu fakturovaných pohledávek obce včetně možnosti zajištění oběhu dokladů na úřadě. Faktury mají výstup i do formátu ISDOC.
 • Komunální odpad
  V návaznosti na místní vyhlášku agenda umožňuje stanovení výše a různých typů sazeb. Pracovníci snadno zaktualizují poplatníky podle registru obyvatel, včetně možnosti vyhledání těch, kteří nejsou dosud k poplatkové povinnosti přihlášeni. Agenda dovoluje vybírat poplatek i od externích subjektů, např. za rekreační objekty. Občan si může zvolit nejlépe vyhovující způsob platby poplatku – hotově na pokladně, zaslanou složenkou, přes SIPO aj..
 • Matrika
  V souladu s platnou legislativou podporuje všechny odpovídající procesy. Jedná se o evidenci matričních událostí a matričních skutečností, dodatečných zápisů a zápisů změn a oprav pomocí výpočetní techniky dle Směrnice MV ze dne 2. června 2005 č.j. VS-95/60/2-2005 k jednotnému postupu matričních úřadů při souběžném vedení matričních knih pomocí výpočetní techniky.
 • Pasporty a ekonomika
  Správa nemovitostí je v informačním systému rozdělena na pronájem bytových a nebytových prostor. Nadstavbu nad těmito evidencemi tvoří pasporty a doúčtování služeb. V agendách můžete evidovat nájemní byty, nájemce a plátce a využívat individuálního nebo hromadného výpočtu nájemného a měsíčních záloh na služby. Agenda poskytuje přehled o historii a uživatelích bytů z registru bytů vč. neuhrazených pohledávek. Samozřejmostí je i evidence a sledování průběhu smluv na pronájem nemovitostí s možností zápisu více účastníků (plátců, neplátců DPH) a předmětů řízení. Nadstavba slouží k doúčtování služeb vůči předepsaným zálohám vč. DPH či bez DPH za volitelná období (např. podle plochy bytu, počtu osob, komínových vyústění nebo spotřeby na měřičích). V další části je možnost vedení pasportů domů, bytů a nebytových prostor (např. konstrukční prvky, zdravotně-technická instalace, vybavení atd.).
 • Vymáhání pohledávek
  Všechny typy pohledávek mohou být vymáhány z této agendy, protože je přizpůsobitelná různým správním řízením (správní řád, daňový řád,…). Agenda vede referenta procesem vymáhání, a to včetně hlídání termínů. 
 • Splátky a půjčky
  Evidence žadatelů o úvěry, které poskytuje město občanům. Tvorba splátkového kalendáře s automatickým generováním předpisů a rozhraní s ekonomickými agendami informačního systému pro sledování aktuálního stavu splácení jednotlivých úvěrů.
 • Majetek
  Agenda zajišťuje evidenci karet movitého majetku, budov a staveb, operativní evidenci i evidenci pozemků vč. souborů movitých věcí. Systém nabízí komplexní nástroj pro sledování majetku po celou dobu jeho použitelnosti, od pořízení, do vyřazení z evidence. Agenda umožňuje vytvářet odpisové plány, výpočty odpisů majetku, a to jak účetních, tak daňových a automatické účtování o odpisech pomocí nadefinovaných šablon. Pro rychlou vizualizaci lze použít vykreslení parcel v Katastru nemovitostí nebo v GIS. Inventura i pomocí čárového kódu. Agenda poskytuje okamžité a přesné informace, např. o:
  • stavu a pohybu majetku v odpovídajícím ocenění a technickém zhodnocení,
  • vlastnických vztazích, věcných břemenech a zástavách, tržních i reálných cenách,
  • plánovaných revizích, opravách, technických prohlídkách.
 • Smlouvy
  Agenda slouží k evidenci všech potřebných informací, tj. co je pokryto smlouvou, co se ke smlouvě váže, termíny vyplývající ze smlouvy, jak je smlouva kryta, jak byla realizována, jaké dokumenty ke smlouvě náleží. Nad každou smlouvou lze sledovat veškeré právní i ekonomické údaje s přímou vazbou na oblast účetnictví, ekonomiky a investičních projektů a majetku.
 • Tvorba rozpočtu
  Agenda pro kompletní zpracování rozpočtu územně samosprávného celku, od stanovení požadavků na rozpočet, přes jejich vyhodnocení, až po schválení. Významným pomocným prvkem jsou zabudované nástroje pro průběžné sledování plnění rozpočtu, srovnávací analýzy a víceleté přehledy. Agenda zastřešuje celý proces, který začíná tvorbou návrhů rozpočtu na následující rok. Jednotlivé varianty návrhu jsou zapsány přímo do informačního systému, následně s nimi může správce rozpočtu libovolně pracovat, tj. zkoušet různé varianty, přidávat, odebírat, přesouvat peníze v rámci jednotlivých dílčích rozpočtů a provádět mnoho dalších operací. V momentě, kdy je vytvořen finální rozpočet pro příští rok, stačí jej schválit. Následně začínají s rozpočtem pracovat další ekonomické agendy (Závazky (Výdaje), Pohledávky (Příjmy), Účetnictví aj.) a manažerské systémy. Každý pracovník má možnost on-line sledovat rozpočet včetně jeho čerpání/plnění z jakékoliv ekonomické agendy. Při vytvoření smlouvy nebo objednávky dochází k automatické blokaci rozpočtových prostředků, takže daná částka nemůže být využita k jiným účelům. Díky této funkcionalitě agenda dává aktuální přehled o volných finančních prostředcích v rámci rozpočtu. Správci rozpočtu i jednotlivé odbory mohou využít modelování rozpočtu – vytváření odvětvových a centrálních limitů, sledování a dodržování těchto limitů, variantní zpracování dílčích návrhů i centrálního rozpočtu nebo provádění dalších úprav formou procentuálního podílu či indexu.
 • Objednávky
  Centrální evidence objednávek úřadu je nezbytnou funkcionalitou, která napomůže splnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Agenda obsahuje potřebné údaje pro vystavení a odeslání objednávky dodavateli. Disponuje vazbou na spisovou službu, umožňuje vytváření dokumentů na základě předem definovaných vzorů, připojování příloh a skenování.
 • Účetnictví
  Agenda zajišťuje vedení kompletní účetní a daňové evidence a je integrována do všech ekonomický modulů. Již při primárním zápisu dokladů (přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklad, majetkový pohyb atd.), jsou respektovány požadavky stanovené účetnictvím, které vybrané údaje automaticky přebírá.  Pokud je primární doklad zapsán, provede se automaticky účetní zápis pomocí přednastavených šablon (předkontace). Účetní má možnost předkontované doklady ještě upravit a následně je zaúčtovat. Zpracování měsíčních i ročních uzávěrek je plně automatizované, včetně možnosti tvorby předběžných uzávěrek. Účetnictví má pevně zabudovaný systém kontrolních vazeb, algoritmus vnitrovýkazových a mezivýkazových kontrol. Současně umožňuje uživateli definovat i vlastní kontrolní mechanismy. Prostřednictvím on-line i off-line přístupů jsou data k dispozici účetním, vedoucím pracovníkům a manažerům v podobě přehledových informací. Nedílnou součástí je zpracování, tisk a export nadřízeným a kontrolním orgánům všech legislativou požadovaných účetních, finančních i statistických výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Přiznání o DPH, Pomocný analytický přehled, Plnění rozpočtu aj.).
 • Evidence přestupků
  Agenda je rozdělena do dvou řešení dle charakteru definice přestupku - Přestupkové řízení dopravní a Přestupkové řízení občansko-správní. Přestupkové řízení – dopravní slouží k řešení dopravních přestupků (zjištěných Policií ČR, Městskou policií, kamerovým systémem), dále k řešení přestupků jízdy s nezpůsobilým vozidlem, jízdy bez platných dokladů, nezaplacení povinného ručení a dalších souvisejících přestupků. Umožňuje automatizované zpracování zaslaných přestupků pomocí strukturovaného XML souboru. Agenda Přestupkové řízení je určena pro všechny odbory řešící občansko-správní přestupky.
 • Pronájem nemovitého majetku
  Správa nemovitostí je v informačním systému rozdělena na pronájem bytových a nebytových prostor. Nadstavbu nad těmito evidencemi tvoří pasporty a doúčtování služeb.

T-MAP server
Geografický informační systém města prezentující mapové podklady města. Aplikace je dostupná všem zaměstnancům MěÚ Otrokovice. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace umožňuje dálkový přístup. Část dat je prezentována veřejnosti. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

TWIST-REN
Aplikace pro zpřístupnění dat z katastru nemovitostí. Aplikace je dostupná všem zaměstnancům MěÚ Otrokovice. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

EVI, ESPI
IS zpracovácá data o odpadech. Aplikace je dostupná zaměstnancům MěÚ Otrokovice - odbor životního prostředí. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

PUKNi2
Aplikace zpracovává agendu evidence lesů. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji, je využívána zaměstnanci MěÚ - odbor životního prostředí a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

Ovzduší SQL
Aplikace zpracovává agendu znečišťovatelů ovzduší a je dostupná zaměstnancům MěÚ - odboru životního prostředí. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

ASPI
Automatizovaný systém právních informací. Aplikace je dostupná všem zaměstnancům MěÚ Otrokovice. Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

WEBCALL
Aplikace slouží pro řízení přístupů občanů k jednotlivým přepážkovým pracovištím a jako rezervační systém občanů přes webové rozhraní. systém je využívám jak zaměstnanci MěÚ, tak i občany města. Je umožněn dálkový přístup.

Stavební archiv
Informační systém slouží evidenční a archivační dokument management systém stavebního odboru, kde jsou v elektronické podobě uloženy všechny dostupné dokumenty, jež byly na MěÚ Otrokovice na stavebním odboru vydány. Aplikace je přístupna všem zaměstnancům MěÚ, neumožňuje dálkový přístup.

E-mailový server Kerio
Aplikace slouží jako e-mailový komunikační kanál. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů, je dostupná pro všechny zaměstnance MěÚ a je umožněn i vzdálený přístup.

Dokumenty zastupitelstva a rady
Informační systém slouží pro zpracování a vytváření materiálů pro jednání rady a zastupitelstva. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů, je dostupná pro všechny zaměstnance MěÚ a je umožněn i vzdálený přístup.

Správce pošty
Aplikace slouží pro import a evidenci odchozí pošty z MěÚ Otrokovice a následné propojení s frankovacím strojem. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů, je dostupná pro zaměstnance MěÚ - provozní odbor a neumožňuje vzdálený přístup.

Identity management Nowell
Informační systém slouží jako identity management (IdM) pro řízení přístupu uživatelů k IS a pro evidenci jednotlivých identit. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů, je využívána všemi zaměstnanci MěÚ a neumožňuje vzdálený přístup.

Form Server
Informační systém slouží pro řízení elektronických procesů a vytváření inteligentních elektronických formulářů. Zabezpečení aplikace je pomocí přihlašovacích uživatelských údajů, je dostupná pro všechny zaměstnance MěÚ a umožňuje vzdálený přístup. Data jsou prezentována i veřejnosti.

CODEXIS
Automatizovaný systém právních informací. Aplikace je dostupná všem zaměstnancům MěÚ Otrokovice.
Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.

Autoplan
Agenda pro zpracování cestovních příkazů a knihy jízd. Aplikace je dostupná zaměstnancům MěÚ Otrokovice - ekonomický odbor.
Zabezpečení aplikace je přihlašovacími uživatelskými údaji a aplikace neumožňuje dálkový přístup.


 
Zveřejnil: Bc. Martin Maňásek
Vytvořeno / změněno: 15.3.2016 / 15.3.2016

Líbí se?

 56% |  44%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • František Brachtl - Cesta kolem světa bez dýmky míru
  23.6.2021 18:00
  Po delší odmlce se opět potkáme u zajímavého cestopisného povídání v Otrokovické Besedě. První Cestovatelská středa v tomto roce bude věnována Františku Brachtlovi. Navštívíme Kanadu, Japonsko, Thajsko, Laos, Srí Lanku i Spojené arabské emiráty. Projedeme se nejen transkanadským expresem, ale i japonskými šinkanseny a dalšími atraktivními dopravními prostředky…

  Cestopisná přednáška s promítáním.
 • NÁMĚSTÍ 2021
  27.6.2021 16:30 - 20:00
  Projekt k oživení náměstí 3. května v letních měsících – VI. ročník
  Letní koncerty a vystoupení místních a regionálních kapel na náměstí 3. května před Besedou.
  Vždy v neděli, čas vystoupení: od 16.30 do 20.00 hodin
  Občerstvení pro veřejnost zajištěno.
  Vstup volný.
 • MEZINÁRODNÍ ENTOMOLOGICKÝ VÝMĚNNÝ DEN A VÝSTAVA
  10.7.2021 9:00 - 13:00
  V pořadí již 53. setkání milovníků hmyzu, pavouků a plazů se koná v prostorách Otrokovické Besedy. K vidění budou mimo jiné i nejkrásnější druhy motýlů a brouků naší planety. Akce je doplněna o bohatý program pro celou rodinu. Děti v doprovodu rodičů mají vstup volný.
 • HOBBY BURZA
  11.7.2021 8:00 - 13:00
  Setkání sběratelů všech oborů. Nebudou chybět mince, papírová platidla, pohlednice, poštovní známky, starožitnosti, hračky, minerály, odznaky, zápalkové etikety, fotografie, LP desky, pivní tácky, kuriozity a mnoho dalšího. Abecedně shrnuto – na své si přijdou milovníci aforismů i žvýkačkových obalů.
 • NÁMĚSTÍ 2021
  29.8.2021 16:30 - 20:00
  Projekt k oživení náměstí 3. května v letních měsících – VI. ročník
  Letní koncerty a vystoupení místních a regionálních kapel na náměstí 3. května před Besedou.
  Vždy v neděli, čas vystoupení: od 16.30 do 20.00 hodin
  Občerstvení pro veřejnost zajištěno.
  Vstup volný.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Červen 2021 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
22. týden31123456
23. týden78910111213
24. týden14151617181920
25. týden21222324252627
26. týden2829301234
27. týden567891011

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 8168


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém