Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Stanovisko města Otrokovice k mediální prezentaci ceny vody na Zlínsku

Ve čtvrtek 8. února 2018 proběhla na jednání Zastupitelstva města Zlín mimo jiné rozprava o vodárenství na Zlínsku. Náměstek primátora Ondřej Běták v mediální prezentaci umístěné na stránkách Statutárního města Zlína sdělil, že na jednání zastupitelstva předložil svým kolegům mimo jiné přehled, „z čeho se skládá cena vody na Zlínsku a co obnáší pojem solidární vodné a stočné.“
logo města
 

 
 

V rámci zlínského regionu je dlouhodobě uplatňováno tzv. solidární vodné a stočné. V celém regionu je nastavena jednotná cenová úroveň, ačkoli náklady jsou v různých místech regionu odlišné. 

 

Náměstek primátora k tomu uvedl, že „významný vliv na cenu vody na Zlínsku má fakt, že Otrokovice čistí své odpadní vody ve společnosti se zahraničním vlastníkem TOMA Otrokovice, a ne v zařízení, které vlastní VaK. Dále tvrdí, že: „Někdejší vedení Otrokovic dopustilo, že čistírna skončila u zahraničního majitele, a ne v rukou samosprávy. Proto mají Otrokovice mnohonásobně vyšší náklady než ostatní města a obce na Zlínsku.“

 

HISTORICKÝ VÝVOJ ČISTĚNÍ JE SPJATÝ S PRŮMYSLEM ZLÍNA

 

K této zjednodušující a zavádějící interpretaci je potřeba uvést, že město Otrokovice nemělo nikdy reálnou možnost zasáhnout do privatizace bývalého státního podniku Svit, jehož součástí průmyslová čistírna odpadních vod byla.

 

Aby bylo možno pochopit současný stav, je důležité aspoň letmo připomenout historické souvislosti, které by zvláště ve Zlíně měly být snadno pochopitelné. Vývoj obou měst v době industrializace byl svázán s rozvojem Baťových závodů. Nebylo by obuvnické výroby ve Zlíně bez pomocných provozů, které byly vybudovány v Otrokovicích. Koželužny, papírny a chemické provozy byly velmi náročné na spotřebu vody. Potřebné množství nemohla poskytnout řeka Dřevnice, a tak se pro výstavbu hledaly vhodné pozemky co nejblíže řeky Moravy. Současně s výstavbou průmyslového areálu vznikla zcela nová obytná část Otrokovic zvaná Bahňák (Baťov). Vzniklo v podstatě svébytné město pro cca 3000 obyvatel – zaměstnanců Baťových závodů. Kanalizační síť ulic s obytnou zástavbou byla napojena na mnohem rozsáhlejší a mohutnější síť z průmyslového areálu. Odpadní vody pak byly (a dodnes jsou) společně odváděny do prvních zařízení k čištění odpadních vod, jako byly např. původní tzv. Kremerovy studny nebo později vybudovaná čistírna odpadních vod. Splaškové vody z původní části Otrokovic, pokud byly vůbec staženy do kanalizace, tehdy stejně jako ve Zlíně, končily většinou bez čištění v řece Dřevnici. S dalším rozvojem průmyslové výroby v Otrokovicích (Barum, atd.) a s tím další rozsáhlé obytné zástavby od 60. let 20. století byla vybudována ve městě Otrokovice kompletní kanalizační síť, která byla logicky směřována na místní čistírnu odpadních vod, tehdy již náležející podniku SVIT, závod Otrokovice. V průběhu let došlo k několika modernizacím a úpravám této čistírny dimenzované primárně pro rozsáhlou průmyslovou výrobu v rámci koželužen a dalších na spotřebu vody náročných souvisejících provozů s tím, že komunální odpadní vody vždy tvořily, co do množství i charakteru znečištění, jen velmi malou část. Postupně s rozvojem nových čistírenských technologií začaly být naopak komunální vody žádané, protože do biologického stupně čistírny přinášely potřebné živiny a biogenní prvky (hlavně fosfor). Po katastrofální povodni v roce 1997 postupně upadaly největší a na vodu nejnáročnější provozy. Dimenzování čistírny odpadních vod se ale jen tak změnit nedá. Náklady na postupnou kompletní modernizaci jak v podobě investic, tak následně v podobě odpisů, jsou prostě faktem. Městu Otrokovice to potvrdil i technický audit, zadaný na jeho podnět v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích Ministerstvem zemědělství.

 

Pro zlínské zastupitele a přítomné hosty by možná bylo překvapující zjištění, že již desítky let existuje propojení zlínské kanalizace s otrokovickou čistírnou odpadních vod a například v době velké rekonstrukce malenovické čistírny značnou část odpadních vod z území Zlína čistila právě otrokovická čistírna odpadních vod.      

 

 

VYJEDNÁVÁNÍ O CENĚ STOČNÉHO NENÍ V KOMPETENCI OTROKOVIC, ALE MOVO

 

Ve vyjádření pana Bětáka chyběl i další fakt. Odpadní vodu z kanalizační sítě na území Otrokovic ve vlastnictví společnosti VaK Zlín, jejímž provozovatelem je Moravská vodárenská a. s. (MOVO), předává na čistírnu odpadních vod v Otrokovicích po celou dobu od vzniku provozního modelu právě MOVO. Obchodní podmínky pro předávání vody po celou dobu mezi sebou sjednávaly dva silné subjekty, MOVO na straně jedné a TOMA a. s. na straně druhé.

 

SOLIDARITA VODNÉHO JE NAOPAK VE PROSPĚCH ZLÍNA

 

Pokud je zmíněna cena stočného, nelze zapomínat také cenu vodného. O té pan náměstek Běták taktně mlčí. Opět vycházíme z logické úvahy. Pokud bereme jako fakt, že velká část města Zlína je zásobována vodou čerpanou z kvasického štěrkoviště a doplňovanou případně vodou ze studní v tlumačovském lese na úpravnu vody v lokalitě Tlumačov Skály, pak jednoduše dospějeme ke zjištění, že by vodné ve Zlíně mělo být dražší než v Otrokovicích. Proč? Proto, že například dopravní trasa vody do Otrokovic je podstatně kratší než do Zlína, přepravní výška pro dodávky vody v Otrokovicích je podstatně menší než ve Zlíně (Otrokovice nejsou rozloženy po kopcích), atd.

 

NÁKLADY POTŘEBNÉ PRO NIŽŠÍ CENU ČIŠTĚNÍ PRO ZLÍN HRADILI VŠICHNI AKCIONÁŘI

 

Pan náměstek také opomenul, že malenovická čistírna odpadních vod, kam odvádí Zlín své odpadní vody, byla na přelomu tisíciletí rekonstruována nákladem města Zlín. Zlín však v zápětí v roce 2001 jako ovládající osoba Vaku Zlín prosadil, že si VaK Zlín rekonstruovanou část malenovické čistírny koupil od Zlína a městu Zlín za to zaplatil 221 milionů korun. To vše v době, kdy ostatní akcionáři vlastní infrastrukturu vkládali do VaKu Zlín jen za akcie. Jinak řečeno, na efektivnější čištění vody ve Zlíně finančně přispěli v minulosti všichni akcionáři, včetně Otrokovic a jejich občanů. Již tehdy přitom VaK vypočítal, že nákup malenovické čistírny bude znamenat plošné zvýšení stočného pro všechny odběratele v regionu o 1,78 koruny za m3.

 

 

OTROKOVICE JSOU SOUČÁSTÍ HOSPODAŘENÍ VAKU ZLÍN

 

Vyjádření Ondřeje Bětáka vyznívá tak, že město Otrokovice není ochotno čistit své odpadní vody kapacitami VaKu Zlín. Není to pravda. Město Otrokovice jen uvítá, pokud se VaK Zlín postará o odpadní vody v Otrokovicích stejně, jako to udělal v minulosti za peníze všech akcionářů ve prospěch občanů Zlína.

 

Je skutečností, že soukromí vlastníci ČOV v Otrokovicích žádají vysoké ceny za čištění odpadních vod, bez zásadního cenového rozlišení na vody komunální a průmyslové. Otrokovice však nikdy neměly možnost ovlivnit výši plateb požadovaných touto soukromou společností a nepodařilo se jim bohužel doposud ani nikdy vyjednat snížení sazeb za čištění komunálních vod, ačkoliv o to představitelé města v minulosti usilovali. Město není vlastníkem, ani akcionářem této společnosti a nemá v ní ani žádný jiný vliv. Město Otrokovice současně vnímá technickou stránku věci. Náhradní řešení by totiž bylo neúměrně drahé, pokud by bylo vůbec technicky možné, a to za situace, kdy soukromá společnost vlastnící ČOV v Otrokovicích vlastní i cca 42 km kanalizační sítě, na kterou jsou ostatní vlastníci, včetně VaK Zlín, přímo napojeni svým potrubím.

 

Není dále pravdou, že Otrokovice, jako akcionář, samy v oblasti vodárenství nic nečiní, jak je zastupitelům podsouváno. Je obecně známo, že města Otrokovice a Fryšták dlouhodobě a za vlastní prostředky hájí veřejné zájmy ve vodárenství na Zlínsku. Aktivně vystupují v řadě soudních sporů. V roce 2016 daly soudy Otrokovickým za pravdu a prohlásily za neplatné valné hromady VaK Zlín, na kterých došlo mimo jiné ke schválení  smlouvy, kterou soukromá společnost MOVO koupila část společnosti VaK Zlín. Následně začala provozovat vodárenskou infrastrukturu na Zlínsku. Aktuálně jsou tyto smlouvy předmětem řízení o určení jejich platnosti či neplatnosti u Okresního soudu ve Zlíně.

 

V záležitostech VaKu Zlín vedení města Otrokovice nevidí v městě Zlín svého rivala. Otrokovice ostatně vždy vyzývaly k aktivitě v řešení situace ve vodárenství představenstvo VaK Zlín, jehož jsou jedním z největších akcionářů. Je to VaK Zlín, který by měl chránit zájmy všech akcionářů. Otrokovice jsou připraveny a opakovaně dlouhodobě vyzývají VaK Zlín k součinnosti a jednání a deklarují veřejný zájem na konstruktivním řešení situace ve vodárenství na Zlínsku.

 

 

ZPOCHYBNĚNÍ SOLIDARITY BY OHROZILO CENY V ŘADĚ OBCÍ

 

Zlínský region má, jak opakovaně upozorňuje vedení Zlínského kraje, i pan primátor Adámek, s ohledem na své územní (geomorfologické) členění, řadu specifik. Důsledek technického řešení účtování odlišných cen jednotlivým akcionářům – obcím by neúměrným způsobem zasáhl obyvatele řady menších obcí např. v hornatých částech regionu. V případě, že by došlo aktivním působením Zlína, jako akcionáře VaKu, ke změně stávajícího dlouhodobě zavedeného solidárního sytému na Zlínsku, nastaveného již v rámci privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací již v roce 1993, vnímaly by to Otrokovice jako přímý útok a důsledek za svůj aktivní přístup v řešení situace ve vodárenství na Zlínsku.

 

 

 

Další informace:

Romana Stehlíková

tisková mluvčí města Otrokovice  

+420 723 606 758, +420 577 680 449

stehlikova@muotrokovice.cz

www.otrokovice.cz 

 

 
Zveřejnil: Bc. Romana Stehlíková
Vytvořeno / změněno: 15.2.2018 / 15.2.2018 | Zveřejnit od-do: 15.2.2018-8.4.2018

Líbí se?

 49% |  51%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • FORBÍNA 2018 - přehlídka amatérských divadelních souborů
  17.3.2018 19:00, velký sál Otrokovické BESEDY
  VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ
  Další divadelní hra z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana, kterou ve svém volném čase nacvičil divadelní spolek DIVADLO NAHODILÝCH OCHOTNÍKŮ (DNO) z Vizovic. Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává i tato ze dvou částí - nejprve ze série odborných referátů a pak samotné detektivní činohry. Režie: Miroslav Hála.
  Divadelní spolek DNO Vizovice, vstupné 90 kč.
  Typ akce: Divadlo
 • FORBÍNA 2018 - přehlídka amatérských divadelních souborů
  18.3.2018 19:00, velký sál Otrokovické BESEDY
  JAK SE BUBNUJE NA PRINCEZNY
  “Princezna Maryška má ráda obyčejného ovčáka Janíčka. Tatíček král se proto na ni zlobí a desátníku Žufanovi, který si na Maryšku myslí, se to také nelíbí. S pomocí hodné chůvy, Jenerála a malých vojáčků snad všechno dobře dopadne…” Interaktivní hudební pohádka Vojtěcha Vackeho s moravskými písničkami Jiřího Pavlici, ve které si zazpívají a zahrají i děti. Režie: David Vacke.
  Umělecká agentura PIERROT Uherské Hradiště - host Forbíny, vstupné 90 Kč
  Typ akce: Divadlo
 • JARNÍ BAZÁREK
  24.3.2018 9:00 - 13:00, velký sál Otrokovické BESEDY
  Tradiční oblíbená prodejní a výměnná akce pro rodiče a jejich ratolesti. Rezervace stolů osobně v TIC, popř. na tel.: 571 118 103. Poplatek za stůl 50 Kč na místě v den konání akce.
  Typ akce: Ostatní
 • HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE
  26.3.2018 19:00, velký sál Otrokovické BESEDY
  Nedostižný bavič, herec a moderátor JAKUB KOHÁK s frontmanem skupiny Monkey Business, MATĚJEM RUPPERTEM v zábavné talk show. Můžete se těšit nejen na vtipné historky a improvizaci doplněnou o zpěv fenomenálního Matěje Rupperta. Budete se moci také na cokoliv Jakuba Koháka zeptat. Ale POZOR, jen na své vlastní nebezpečí, protože u těchto pánů není možné nic zaručit!
  vstupné 380 Kč v síti Ticket Art, popř. v TIC
  Typ akce: Kulturní akce
 • Miss OK - semifinále
  6.4.2018 19:00 - 6.4.2018
  Historicky první galavečer Miss OK 2018 pro Zlínský kraj. Soutěž pro studentky středních škol z Moravy a Slezska. OK = Opravdová Krása. Do všech tajů přípravy soutěže krásy jsou zapojeni žáci středních škol z celé Moravy. Soutěž je určena pro mladé a mladí ji také tvoří. Večerem provází hvězdní moderátoři. Přijďte prožít příběh opravdových krásek.
  Typ akce: Kulturní akce
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Březen 2018 >>

PoÚtStČtSoNe
9. týden2627281234
10. týden567891011
11. týden12131415161718
12. týden19202122232425
13. týden2627282930311
14. týden2345678

Další akce


Anketa

Začnete využívat od 1.1.2018 obchvat Otrokovic až bude bez poplatku?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 3042


Městská televize on-line

Přehrávač


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém