Dle § 196 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb.

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle tohoto zákona, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. žádosti č. 1 až 16 je nutno podat pouze na těchto předepsaných formulářích.

Vyhláška ze dne 13. dubna 2018, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 Změněno Popis formuláře Stažení formuláře
17.5.2018

Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
01. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - v územním řízení, ve zjednodušeném územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (SU-F-ZAD-001-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
02. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - v územním řízení, ve zjednodušeném územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (SU-F-ZAD-002-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
03. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - v územním řízení, ve zjednodušeném územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (SU-F-ZAD-003-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
04. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - v územním řízení, ve zjednodušeném územním řízení (SU-F-ZAD-004-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
05. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (SU-F-ZAD-005-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
06. Žádost o vydání společného povolení - ve společném řízení, ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (SU-F-ZAD-006-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
07. Oznámení záměru (SU-F-OZN-007-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
08. Ohlášení stavby (SU-F-OHL-008-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
09. Žádost o stavební povolení (SU-F-ZAD-009-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (SU-F-OZN-010-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (SU-F-ZAD-012-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby (SU-F-OZN-013-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
14. Oznámení změny v užívání stavby (SU-F-OZN-014-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
15. Ohlášení odstranění (SU-F-OHL-015-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
1.6.2018
16. Společné oznámení záměru (SU-F-OZN-016-2018)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
17. Žádost o změnu stavby před jejím dokončením
MOT-3-F-ZAD-SU017
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
18. Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby
MOT-3-F-ZAD-SU018
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
19. Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
MOT-3-F-ZAD-SU019
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
20. Oznámení o zkušebním provozu stavby
MOT-3-F-OZN-SU020
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
22. Žádost o přidělení čísla popisného
MOT-3-F-ZAD-SU022
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
23. Žádost o přidělení evidenčního čísla
MOT-3-F-ZAD-SU023
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
24. Žádost o přečíslování čísla popisného
MOT-3-F-ZAD-SU024
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
2.3.2016
25. Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
MOT-3-F-ZAD-SU025
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
7.3.2016
26. Žádost o vyjádření dle ustanovení § 125 SZ
MOT-3-F-ZAD-SU026
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
7.3.2016
27. Žádost o vyjádření, souhlas podle § 15 odst. 2 SZ
MOT-3-F-ZAD-SU027
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
7.3.2016
28. žádost o provedení kontrolní prohlídky nebo státního dozoru
MOT-3-F-ZAD-SU028
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
28.11.2013
I. Příloha k územnímu souhlasu – souhlas se stavbou (žádost č. 7)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
28.11.2013
II. Příloha k ohlášení – souhlas sousedů (žádost č. 8)
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
21.7.2016
III. Návrh pasportu objektů pro zápis do RÚIAN dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech (žádost č. 11,12,21,22,23)
MOT-3-F-ZAD-SU031
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
13.11.2018
IV. Stanoviska správců inženýrských sítí ke stavbě
SU-F-STA-032-2018
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft Word
30.5.2018
Žádost o dodatečné povolení stavby
SU-F-ZAD-016-2018
Formulář ve formátu DOC pro Microsoft WordPro zobrazení těchto dokumentů lze použít např. bezplatné prohlížeče, které lze stáhnout z internetu: