Město Otrokovice

PROGRAM

12. řádné jednání rady města, konané dne 30.8.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Prominutí registračních poplatků a poplatků za upomínky v městské knihovně za rok 2017
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
2.
Změna platů ředitelům školských PO v souvislosti s administrací projektů
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
3.
Směrnice města Otrokovice o oceňování pedagogických a volnočasových pracovníků
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
4.
Darovací smlouva s TJ Jiskra Otrokovice, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
5.
Individuální investiční dotace pro TJ Jiskra Otrokovice, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
6.
Individuální investiční dotace pro FC VIKTORIA Otrokovice, spolek
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
7.
Projektový záměr - Modernizace odborných učeben na ZŠ TGM
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
8.
Projektový záměr - Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
9.
Záměr Zřízení ambulance lékařské pohotovostní služby v Otrokovicích
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
10.
Neinvestiční dotace na ostatní službu v sociální oblasti
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
11.
Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
12.
Změna ceníku SAB - fotbalová hřiště
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
13.
Výsledky výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu č. p. 1342, nám. 3. května
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
14.
Smlouva o poskytování a využívání informací
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV
15.
Vyjádření města ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Bělov
Ing. František Žák, vedoucí ORM
16.
Aktualizace Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014-2023
Ing. František Žák, vedoucí ORM
17.
Výběr dodavatele - „Nákup výpočetní techniky“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
18.
Zahájení zadávacího řízení - „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ - Trávníky, Hlavní č.p. 1159, Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
19.
Zabezpečení zadávacího řízení - „Zlepšení tepelně technických vlastností DDM Sluníčko a Azylového domu (Nový domov) v Otrokovicích“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
20.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.03.2017
Ing. František Žák, vedoucí ORM
21.
Záměr směny části pozemku parc. č. 429/12 a 429/136 za část pozemku parc. č. 429/141 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží v lokalitě Štěrkoviště
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Majetkoprávní vypořádání směnou pozemků v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Nabytí části pozemku parc. č. 438/285 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
25.
Přechod družstevního podílu v Bytovém družstvu Lípa
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
26.
Postup jednání v problematice VaK Zlín
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
27.
Rozpočtové opatření č. 10/2017
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
28.
Zahraniční pracovní cesta místostarosty města
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta města
29.
Různé - Informace o změně informačního systému základních škol v Otrokovicích
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
30.
Různé - Informace o odměně bývalému řediteli ZŠ Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
31.
Různé – Zpomalovací ostrůvek na vjezdu do Kvítkovic od Zlína
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Různé – Otrokovice – Kvítkovice, kolumbárium – dostavba
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Různé – Otrokovice – revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky, park u Papučárny
Ing. František Žák, vedoucí ORM
34.
Různé - Informace o předložené projektové dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby „MAT, spol. s r. o. – Optimalizace provozu – etapa I.“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
35.
Různé - Přehled rozhodnutí RMO o zřízení věcných břemen (služebností) za 1. pololetí roku 2017
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
36.
Různé - ZŠ TGM - Informace o projektu Učíme se navzájem
Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM
37.
Různé - Informace ředitelky ZŠ Trávníky o schválení projektu Podpora gramotností na ZŠ Trávníky a o výši dotace
Mgr. Jana Večeřová, ředitelka ZŠ Trávníky
38.
Různé - ZŠ Mánesova - Projekt OP VVV „MáŠa“ – informace o schválení projektu a výši dotace
Mgr. Marcela Javoříková, ředitelka ZŠ Mánesova
39.
Různé – Návrh odpovědi obyvatelům domu na ul. Hlavní č. p. 1161 v Otrokovicích
Ing. František Žák, vedoucí ORM