Město Otrokovice

PROGRAM

17. řádné jednání rady města, konané dne 8.11.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Odměňování členů komisí – nezastupitelů (přehled leden - září 2017)
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta města
2.
Zahraniční pracovní cesta členů ZMO
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
3.
Přehled výkonů TSO s. r. o. pro město Otrokovice za III. čtvrtletí 2017
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
4.
Platba pro Otrokovickou Besedu na splacení investičního úvěru
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
5.
Uzavření Mateřské školy Otrokovice v době Vánoc 2017
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
6.
Navýšení příspěvku pro MŠO
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
7.
Darovací smlouva s Asociací TOM ČR, TOM 1412 Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
8.
Darovací smlouva s Klubem vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
9.
Darovací smlouva s Klubem přátel historie města Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
10.
Darovací smlouva se spolkem Sdružení Děti Fitness aneb sportem proti drogám
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
11.
Plán rozvoje sportu na území města Otrokovice pro rok 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
12.
Parkovací zarážky (carstop) na některých parkovištích v ulici Hložkova
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
13.
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1270/5 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
14.
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 754/17 v k. ú. Žlutava
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
15.
Záměr pronájmů městských pozemků - úprava smluvních podmínek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
16.
Pronájem pozemku parc. č. 3342 a parc. č. st. 2495 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
17.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 426/48 a 426/84 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
18.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby „D55 Otrokovice, obchvat JV“ – SO 411 a 402 Přeložky liniových staveb – E.ON Distribuce, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
19.
Vyjádření města ke stavbě „Rozšíření distribuční sítě CZT Otrokovice – U Letiště, 2. etapa“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) – Teplárna Otrokovice a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
20.
Vyjádření města ke stavbě „Otrokovice - Havlíčkova - vodovodní přípojka V1“ a zřízení věcného břemene (služebnosti)
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
21.
Žádost o revokaci usnesení č. RMO/422/08/17 ze dne 16.08.2017
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Směrnice města Otrokovice pro zadávání veřejných zakázek
Ing. František Žák, vedoucí ORM
23.
Smlouvy na nákup energií na období 2018-2019
Ing. František Žák, vedoucí ORM
24.
Výběr zhotovitele - „Oprava komunikací a zpevněných ploch v okolí Městské polikliniky v Otrokovicích - pokračování“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
25.
Změna usnesení č. RMO/568/10/17 - Zahájení zadávacího řízení – „Zlepšení tepelně technických vlastností DDM Sluníčko a Zlepšení tepelně technických vlastností Azylového domu (Nový domov) v Otrokovicích„
Ing. František Žák, vedoucí ORM
26.
Plná moc pro IM-projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s. r. o., ke všem právním jednáním v písemné i ústní formě týkajících se projednání projektu stavby „Otrokovice, Most M-1 přes železniční trať a místní komunikaci“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
27.
Různé - Funkční vyhodnocení dětských hřišť města Otrokovice
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
28.
Různé - Informace o dalších krocích v rámci kontroly hluku z pozemní komunikace
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
29.
Různé - Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice: Projekt interiérového vybavení a rozpočet k němu
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Různé - Revitalizace sportovní haly Bahňák – Otrokovice: Požadavky na sportovní vybavení a cenový rámec
Ing. František Žák, vedoucí ORM