Město Otrokovice

PROGRAM

20. řádné jednání rady města, konané dne 20.12.2017

Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Změny ve složení komisí pro místní části
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta města
2.
Zásady poskytování plnění z Fondu zaměstnavatele - města Otrokovice
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
3.
Organizační řád MěÚ Otrokovice od 01.01.2018
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
4.
Souhlas zřizovatele s vyřazením poškozeného majetku DDM Sluníčko
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
5.
Rozpočet DDM Sluníčko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
6.
Rozpočet ZŠ Mánesova na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
Mgr. Marcela Javoříková, ředitelka ZŠ Mánesova
7.
Rozpočet Základní školy T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM
8.
Rozpočet ZŠ Trávníky na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2020
Mgr. Jana Večeřová, ředitelka ZŠ Trávníky
9.
Rozpočet Mateřské školy Otrokovice, příspěvkové organizace, na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
10.
Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020 příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice
Ing. Ivana Vardanová, ředitelka SENIORu
11.
Sazebník úhrad za sociální služby SENIOR Otrokovice, p. o., s účinností od 01.01.2018
Ing. Ivana Vardanová, ředitelka SENIORu
12.
Jednání RMO v působnosti MPO s. r. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele
Ing. Jiří Ondráš, jednatel Městské polikliniky
13.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TSO s. r. o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
14.
Dodatek č. 17 ke Smlouvě o zajišťování služeb TSO s. r. o. pro město Otrokovice
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
15.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TEHOS s. r. o. – předběžná cena tepla na rok 2018
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
16.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TEHOS s. r. o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
17.
Dodatek ke smlouvě č. 165/05/20a o pronájmu sportoviště, Sportovní areál Trávníky
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
18.
Žádost SK Baťov 1930 z.s. – sídlo spolku
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
19.
Prodloužení termínu plnění usnesení č. RMO/491/09/17
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
20.
Pronájmy městských pozemků - úprava smluvních podmínek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
21.
Záměr pronájmů městských pozemků - úprava smluvních podmínek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě o správě a provozování VSSAO - Baťov
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Změny vzorových nájemních smluv a dodatků - nájmy městských bytů
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Dohoda o změně smlouvy o právní pomoci (VaK)
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
25.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
26.
Smlouva o právu provést stavbu „Otrokovice, most M – 1 přes železniční trať“ – ŘSD ČR
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
27.
Vyjádření města ke stavbě „Měnírna elektrického proudu“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
28.
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Ing. František Žák, vedoucí ORM
29.
Stanovisko města k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Tlumačov
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Stanovisko města k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tečovice
Ing. František Žák, vedoucí ORM
31.
Výběr dodavatele – „SENIOR Otrokovice – nákup 2 ks konvektomatů“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Modernizace učeben DDM Sluníčko – Uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky – CETIN a.s.
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Registrace útulku pro zvířata
Ing. Petr Zakopal, vedoucí OŽP
34.
Změny ve složení redakční rady Otrokovických novin
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
35.
Celková zpráva o průběhu, nákladech a výnosech akcí městského významu ve 3. a 4. čtvrtletí 2017
Mgr. Michal Mynář, jednatel Otr. BESEDY
36.
Ocenění v oblasti sportu za rok 2017
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
37.
Žádost Nadačního fondu FOLIVORA o finanční příspěvek
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
38.
Darovací smlouva s Fotoklubem Beseda Otrokovice, z.s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
39.
Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu pro školské p. o. s Pojišťovnou VZP, a. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
40.
Dodatek č.008 k Pojistné smlouvě na pojištění majetku města
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
41.
Rozpočtové opatření č. 15/2017
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
42.
Darovací smlouva se spolkem FC Viktoria Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
43.
Potvrzení záznamu o úrazu ředitelky DDM Sluníčko
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
44.
Jmenování vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Otrokovice
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
45.
Různé - Zpráva o činnosti TIC Otrokovice za rok 2017 (OB)
Mgr. Michal Mynář, jednatel Otr. BESEDY
46.
Různé - Informace o schválení souladu Plánu odpadového hospodářství města s POH Zlínského kraje
47.
Různé – Dětská výtvarná soutěž BEZPEČNĚ NA SILNICÍCH!
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
48.
Různé – Evropský týden mobility 2017 a Den bez aut – vyhodnocení
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
49.
Různé – MHD – večerní omezení linky 55 dne 24.12.2017 a 31.12.2017
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
50.
Různé – Stížnost na neúnosný stav životního prostředí na ulici Smetanova
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
51.
Různé – Sčítání uživatelů na stezce pro chodce a cyklisty Otrokovice - Zlín v roce 2017
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
52.
Různé - Informační koncepce - plnění
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV