Město Otrokovice

PROGRAM

17. řádné jednání rady města, konané dne 5.9.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Změna OZV o místních poplatcích
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
2.
Darovací smlouva o spolufinancování a koordinaci rozvojového projektu ve Wad Ben Naga
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
3.
Darovací smlouva s NADĚJÍ, pobočkou Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
4.
Prominutí registračních poplatků a poplatků za upomínky v městské knihovně za rok 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
5.
Harmonogram termínů přípravy na udělení ocenění v oblasti sportu za rok 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
6.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TEHOS s. r. o. – nájemní smlouva VS 3
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
7.
Žádost o bezplatný pronájem Městské sportovní haly – charitativní projekt NEO CUP
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
8.
Výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek
Bc. Roman Žemla, vedoucí PROV
9.
Vyhodnocení výběrového řízení na prodej služebního automobilu
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
10.
Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků a budov v lokalitě u sportovního areálu Trávníky
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
11.
Prodej pozemku parc. č. 116/9 a parc. č. 116/10 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
12.
Žádost o prodloužení termínu uzavření Směnné smlouvy
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
13.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 462/43 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
14.
Žádost o prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
15.
Umisťování reklamních zařízení na městských pozemcích v rámci volební kampaně do Senátu Parlamentu České republiky
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
16.
Výpůjčka části pozemku parc. č. 439/81 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
17.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 448/3 a parc. č. 448/317 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
18.
Změna nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě Tylova 950, Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
19.
Splátkový kalendář ve věci dlužného nájemného z bytu
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
20.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
21.
Žádost o prominutí příslušenství pohledávky
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Návrh na upuštění od vymáhání pohledávek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby „Požární vodovodní potrubí“ – Continental Barum s. r. o.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Vyjádření města ke stavbě „Přípojka tepla a tepelný zdroj pro objekt Komenského 270, Otrokovice“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) – Teplárna Otrokovice, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
25.
Vyjádření města ke stavbě „Otrokovice, Vičánek, Haukvic, kabel NN“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) - E.ON Distribuce, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
26.
Vyjádření města ke stavbě „Otrokovice, PMT Atrium s. r. o., kabel NN“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) - E.ON Distribuce, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
27.
Vyjádření města ke stavbě „Sociální bydlení Kvítko v Otrokovicích – posílení přípojky NN“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) - 3 and M spolek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
28.
Vyjádření města ke stavbě „Přípojka vody – RD Otrokovice ul. Přístavní č. p. 568, par. st. 542/1“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
29.
Vyjádření města k vybudování nového vjezdu ke stavbě „Nástavba a stavební úpravy rodinného domu ul. Havlíčkova č. p. 1077, Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Vyjádření města ke stavbě „Přístřešek pro auto a rozšíření sjezdu o 2,7 m“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
31.
Stanovisko města k veřejnému projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Tlumačov
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Výběr dodavatele – „Rozšíření IS ORP Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Výběr zhotovitele – „Oprava opěrné zídky – lávka Dřevnice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
34.
Dodatek č. 1 ke Smouvě o dílo ze dne 04.04.2018
Ing. František Žák, vedoucí ORM
35.
Dodatek č. 2 ke Smouvě o dílo č. 014/2017 ze dne 12.01.2018
Ing. František Žák, vedoucí ORM
36.
Zahájení zadávacího řízení - „Rekonstrukce mostu M1 přes železniční trať a místní komunikaci, ul. Nadjezd, Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
37.
Bufet městského koupaliště – výběr varianty
Ing. František Žák, vedoucí ORM
38.
Výběr zhotovitele - „Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
39.
Neinvestiční dotace na ostatní služby v sociální oblasti
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
40.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
41.
Darovací smlouvy na výdaje v oblasti sociální
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
42.
Registr řidičů - Smlouva o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
43.
Smetanova – zamezení průjezdu
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
44.
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území města Otrokovice - aktualizace
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
45.
Pověření k zastupování na Valné hromadě Asociace měst pro cyklisty dne 25.09.2018
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
46.
Asociace měst pro cyklisty - schválení stanov a organizačního řádu
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
47.
Dodatek č. 009 a č. 010 k Pojistné smlouvě na pojištění majetku města
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
48.
Rozpočtové opatření č. 10/2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
49.
Vyjádření města ke zjišťovacímu řízení záměru „MITAS Otrokovice – Rozšíření výrobní kapacity“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
50.
Různé - Informace o městském nástěnném kalendáři na rok 2019
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
51.
Různé - Informace o průběhu a výsledku dražby RD 1861 ul. Jungmannova v Otrokovicích
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
52.
Různé - Informace k problematice VaK Zlín
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
53.
Různé - Průběžná zpráva o realizaci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC