Město Otrokovice

PROGRAM

18. řádné jednání rady města, konané dne 26.9.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Přehled výkonů TSO s. r. o. pro město Otrokovice za II. čtvrtletí 2018
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
2.
Pořízení investičního majetku SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
Ing. Aranka Medková Pekárková, ředitelka SENIORu
3.
Nové logo SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace
Ing. Aranka Medková Pekárková, ředitelka SENIORu
4.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
5.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.3/047/0009688 na realizaci projektu Letní příměstské tábory pro DDM Sluníčko Otrokovice
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
6.
Akce městského významu 2019 - Otrokovická BESEDA s. r. o.
Mgr. Ing. Filip Pastuszek, jednatel Otr. BESEDY
7.
Vyjádření zřizovatele k přerušení činnosti ŠD v otrokovických základních školách
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
8.
Mimořádná odměna ředitelům školských p. o. v souvislosti s investičními akcemi ve školách a zařízeních
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
9.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti kultury
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
10.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti sportu v roce 2019
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
11.
Darovací smlouva s Continental Barum
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
12.
Individuální dotace pro Luhačovické Zálesí, o.p.s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
13.
Změna podmínek pro obsazení časově omezeného pracovního místa v rámci městského úřadu Otrokovice (projekt - Místní akční plánování ve vzdělávání na Otrokovicku II.)
Ing. Petr Vrana, vedoucí KTAJ
14.
Změna ceníku SAB – wellness
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
15.
Provozní a návštěvní řád – Městská sportovní hala
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
16.
Smlouva o výpůjčce nebytových prostor - výměníková stanice – Městská sportovní hala
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
17.
Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku města
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
18.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
19.
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 439/81 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
20.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 448/10 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
21.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 429/6 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby „Přípojka tepla pro Sportovní halu Bahňák“ – TEHOS s. r. o.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby “Otrokovice, Králík, kabel NN“ – E.ON Distribuce, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Majetkoprávní vypořádání trolejbusové trati v rámci stavby „Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích“ - DSZO
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
25.
Vyjádření města ke stavbě „Rozšíření distribuční soustavy CZT, Otrokovice ul. Moravní, Otrokovice“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) – Teplárna Otrokovice a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
26.
Vyjádření města ke stavbě „Sídliště Otrokovice Baťov, Přeložka horkovodního potrubí ul. tř. Spojenců“ a zřízení věcného břemene (služebnosti) – Teplárna Otrokovice a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
27.
Vyjádření města k investičnímu záměru „Novostavby garáží“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
28.
Vyjádření města ke zjišťovacímu řízení záměru „SO 05 – rozšíření výroby CVT2 – 2. etapa“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
29.
Výběr zhotovitele – „Výměna rozvodů TUV a cirkulace – SENIOR C Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Výběr zhotovitele - „Sklad pro odpad s chlazením – SENIOR Otrokovice B„
Ing. František Žák, vedoucí ORM
31.
Výběr zhotovitele – „Kolumbárium Otrokovice – Kvítkovice – dostavba_I.etapa“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Výběr dodavatele – „Nákup notebooků“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytování servisní podpory
Ing. František Žák, vedoucí ORM
34.
Kupní smlouva - „Nákupní mobilní aplikace pro MP a aplikace pro schvalování elektronických dokumentů“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
35.
Poskytnutí dotace z rozpočtu města Otrokovice na podporu výstavby parkovacích stání
Ing. František Žák, vedoucí ORM
36.
Změna usnesení č. RMO/404/07/18 - Svěření vybavení jazykových a PC učeben do správy příspěvkových organizací
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
37.
Plán inventur na rok 2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
38.
Rozpočtové opatření č. 11/2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
39.
Projektové záměry Nadace ČEZ - Oranžové hřiště a Podpora regionů.
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
40.
Smlouva o poskytování právních služeb HAVEL & PARTNERS s. r. o.
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
41.
Různé – Informace k užívání prostor pro Potravinovou banku
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
42.
Různé – Informace o plánu komunikační strategie města na rok 2019
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
43.
Různé - Informace o návrhu nového Řádu veřejného pohřebiště Městského hřbitova Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
44.
Různé - Žádost Národní rady osob se zdravotním postižením o finanční spoluúčast města při rekonstrukci nebytových prostor
Ing. František Žák, vedoucí ORM