Město Otrokovice

PROGRAM

3. řádné jednání rady města, konané dne 7.2.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Výroční zprávy za rok 2017 - vyřizování žádostí o informace a vyřizování peticí, stížností a podnětů
Lenka Kvapilová, pověř. zast. vedoucího KST
2.
Smlouva o dílo v oblasti BOZP a PO
Ing. Petr Zakopal, vedoucí KRŘ
3.
Realizace záměru zřízení lékařské pohotovostní služby v Otrokovicích
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
4.
Rozvojové záměry v sociální oblasti pro rok 2019
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
5.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
6.
Záměr pronájmu částí pozemku parc. č. 425/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
7.
Záměr pronajmout nebytové prostory č. 997/1 v domě č. p. 997, ul. Erbenova, Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
8.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby „Rekonstrukce komunikační sítě dispečerského řízení dodávek tepla – Baťov, Otrokovice“ – TEHOS s. r. o. - doplnění pozemku
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
9.
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby „Supermarket tř. Tomáše Bati Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
10.
Majetkoprávní vypořádání pozemku pro účely realizace stavby „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic (propojovací úseky)“
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
11.
Smlouvy na dodávku a odvádění odpadních vod - objekty města Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
12.
Záměr města pronajmout sklad umístěný na parc. č. 2688 v ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
13.
Výběr zhotovitele - „Zlepšení tepelně technických vlastností DDM Sluníčko a Azylového domu (Nový domov) v Otrokovicích“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
14.
Žádost o výjimku z usnesení rady města č. RMO/195/04/10 ze dne 12.04.2010
Ing. František Žák, vedoucí ORM
15.
Otrokovice – šířková úprava připojení pozemku p. č. 355/2 k silnici I/55
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
16.
Smlouva o poskytování a zajištění regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
17.
Projekt MŠMT - Místní akční plánování na Otrokovicku II - záměr
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
18.
Výzvy k podávání návrhů na ocenění města Otrokovice – Cena města, titul Osobnost města
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
19.
Návrh kandidátů na ocenění pracovníků ve školství
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
20.
Nominace na ocenění pracovníků ve školství ZK 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
21.
Mimořádná neinvestiční dotace pro TJ Jiskra Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
22.
Různé - Informace k žádosti o pronájem radniční restaurace
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Různé - Informace k problematice VaK Zlín
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Různé – Informace o konání akce „Stavba roku 2017 Zlínského kraje“
25.
Různé - Noc s Andersenem 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
26.
Různé - Informace České asociace odpadového hospodářství k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst ČR