Město Otrokovice

PROGRAM

4. řádné jednání rady města, konané dne 28.2.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb
Ing. Petr Vrana, vedoucí KTAJ
2.
Změny v organizační struktuře MěÚ Otrokovice
Ing. Petr Vrana, vedoucí KTAJ
3.
Výběr dodavatele poukázek příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvku na rekreaci
Ing. Petr Vrana, vedoucí KTAJ
4.
Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti členů JSDH Otrokovice a JSDH Kvítkovice za škodu způsobenou při výkonu povolání
Ing. Petr Zakopal, vedoucí KRŘ
5.
Žádost o dotaci v oblasti BESIP – vzdělávací aktivity
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
6.
Čerpání investičního fondu MŠO
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
7.
Kritéria pro přijímání dětí do MŠO pro školní rok 2018/2019
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
8.
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost Občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
9.
Změna platu ředitelky ZŠ Mánesova Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
10.
Výzva k podávání žádosti o grant z rozpočtu města Otrokovice talentovaným dětem a mládeži
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
11.
Změna sídla KLUBU PŘÁTEL HISTORIE MĚSTA OTROKOVICE z. s.
Mgr. Ing. Filip Pastuszek, jednatel Otr. BESEDY
12.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TEHOS s. r. o. – prodloužení nájemní smlouvy
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
13.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka TEHOS s. r. o. - stabilizace dodávek tepla
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
14.
Nájemní smlouva na bufet SAB
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
15.
Čtvrtletní vyhodnocení provozu SAB
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
16.
Záměr pronájmu pozemků v Rybářském areálu Štěrkoviště v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
17.
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor ul. Hlavní, č. p. 1161
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
18.
Postoupení smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 442/28 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
19.
Smlouva o připojení elektrické požární signalizace – dům Školní č. p. 1299
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
20.
Dodávka tepelné energie do městských nemovitostí
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
21.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 2343/10 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Smlouva o výpůjčce a právu provést stavbu v rámci stavby „Supermarket tř. Tomáše Bati Otrokovice“ – TOMA, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Dodatek č. 01/2018 ke Smlouvě o právu provést stavbu „D 55 Otrokovice, obchvat JV“ – ŘSD ČR
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Vyjádření města ke stavbě „TEHOS s. r. o., Otrokovice, sídliště Střed Východ“ a zřízení věcného břemene (služebnosti)
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
25.
Vyjádření města ke stavbě „OK Internext 2000, Otrokovice, sídliště Střed Východ“ a zřízení věcného břemene (služebnosti)
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
26.
Vyjádření města ke stavbě „Rodinný dům parc. č. st. 84, k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“ a zřízení věcného břemene (služebnosti)
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
27.
Vyjádření města ke zjišťovacímu řízení záměru „SO 190 Přípravna směsí, Rozšíření výroby pro instalaci linek ML18 a ML19“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
28.
Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na podporu výstavby parkovacích stání v roce 2018
Ing. František Žák, vedoucí ORM
29.
Výběr zhotovitele - „Zlepšení tepelně technických vlastností Otrokovické Besedy, Otrokovice, nám. 3. května č. p. 1302 “
Ing. František Žák, vedoucí ORM
30.
Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích - Výběr zhotovitele - „Evaluace projektu“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
31.
Výběr dodavatele – Nákup nového osobního automobilu – město Otrokovice
Ing. František Žák, vedoucí ORM
32.
Dodatky č. 8 ke smlouvám na dodávky tepla do budov MěÚ pro rok 2018
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV
33.
Nákup rotační kartotéky
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV
34.
Změna specifikace služeb ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb s TC Servis, s. r. o., Otrokovice v Klubech důchodců
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
35.
Rozpočtové opatření č. 2/2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
36.
Různé - Informace o nabídce defibrilátorů
Ing. Petr Zakopal, vedoucí KRŘ
37.
Různé - Zapojení města do kampaně Do práce na kole 2018
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
38.
Různé – Seznámení s výsledkem speciální bezpečnostní inspekce stezky pro chodce a cyklisty podél Dřevnice v úseku od silnice č. I / 55 po žel. most přes Dřevnici
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
39.
Různé – Podnět Komise pro místní část Kvítkovice a Letiště – zvýraznění přechodu pro chodce u hasičárny
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
40.
Různé - Informace k prodeji RD 1861 ul. Jungmannova v Otrokovicích
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
41.
Různé - Informace o návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků a budov v lokalitě u sportovního areálu Trávníky
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
42.
Různé - Informace ke stavbě „Novostavba objektu nevýrobních služeb a obchodu na parc. č. 1601, 208, 482/1, 482/2, 482/3, 1481 k. ú. Kvítkovice u Otrokovic“
Ing. František Žák, vedoucí ORM