Město Otrokovice

PROGRAM

8. řádné jednání rady města, konané dne 11.4.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Koncepce Mateřské školy Otrokovice, p. o. 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
2.
Užití veřejného prostranství na akce DDM Sluníčko
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
3.
Darovací smlouva se Sportovním klubem orientačního běhu Zlín, z.s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
4.
Darovací smlouva s BIKECORE OE, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
5.
Dohoda k Deklaraci partnerství a spolupráce - Zlín Film Festival 2018
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
6.
Svěření majetku do správy příspěvkové organizace
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
7.
Určení členů volených orgánů města ke zpracování osobních údajů
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
8.
Směrnice města o zpracování a ochraně osobních údajů
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
9.
Technické řešení podchodu pod železnicí – souhlas města
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
10.
Ul. Nerudova – žádost o zrušení dopravního značení Zákaz stání
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
11.
Dotace na zajištění sociálních služeb
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
12.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
13.
Dotace na sociální službu - IZAP Slunečnice z. ú.
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
14.
Neinvestiční dotace na ostatní službu v sociální oblasti
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
15.
Změna platu ředitelky SENIORu Otrokovice, příspěvkové organizace
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
16.
Žádost o krátkodobé využití části pozemků ve Sportovním areálu Trávníky
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
17.
Provozní řád skatepark Trávníky
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
18.
Vstupné na koupaliště a ROŠ na rok 2018
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
19.
Provozní a návštěvní řád koupaliště
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
20.
Provozní a návštěvní řád ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
21.
Nájemní smlouvy na městské byty
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
22.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
23.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 439/19 parc. č. 439/20 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
24.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 41/2 a parc. č. 41/7 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
25.
Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce a právu provést stavbu „Rekonstrukce a nástavba obchodního domu PRIOR v Otrokovicích“
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
26.
Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2341/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
27.
Pronájem pozemků u Sportovního areálu TJ Jiskra Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
28.
Žádost o prodej nebo směnu pozemku parc. č. 144/1 a části parc. č. 136/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
29.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města Otrokovice pro stavbu „Otrokovice, most M-1 přes železniční trať a místní komunikaci“ – ČD, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
30.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) ve prospěch města Otrokovice pro SO 304 a 307 v rámci stavby „D 55 Otrokovice, obchvat JV “
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
31.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby „NTL plynovodní přípojka k rodinnému domu v ulici Dubnická č. p. 305“ – GasNet, s. r. o.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
32.
Rozšíření živnostenského oprávnění pro město Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
33.
Darovací smlouva na movitý majetek
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
34.
Výběr dodavatele – „Protipovodňová opatření města Otrokovice – zpracování digitálního povodňového plánu města a obce s rozšířenou působností“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
35.
Výběr dodavatele – „Účelová komunikační infrastruktura“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
36.
Výběr dodavatele - „Poukázky – rehabilitace a masérské služby, programy na podporu zdravého životního stylu„
Ing. František Žák, vedoucí ORM
37.
Výběr zhotovitele - „Dodávka a montáž vybavení bufetu a VIP salonku – Sportovní hala Bahňák“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
38.
Rekonstrukce mostu M1 v ulici Nadjezd – zabezpečení projektu pro provádění stavby
Ing. František Žák, vedoucí ORM
39.
Vyjádření města ke stavbě „Rodinný dům vč. přípojek IS, sjezdu, jímky na DV a oplocení“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
40.
Vyjádření města ke stavbě „Garáže u RD č. p. 166 Otrokovice – Kvítkovice a majetkoprávní vypořádání“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
41.
Vyjádření města ke stavbě „Novostavba RD na parcele č. 1920/3, 1920/23, 1920/24, Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
42.
Stanovisko města k veřejnému projednání návrhu Změny č. 3A a 3C Územního plánu Zlína
Ing. František Žák, vedoucí ORM
43.
Územní plán Otrokovice
Ing. František Žák, vedoucí ORM
44.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
45.
Darovací smlouva s Teplárnou Otrokovice, a. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
46.
Darovací smlouva s TJ Jiskra Otrokovice, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
47.
Individuální dotace pro Gymnázium Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
48.
Projektový záměr Prázdniny se Sluníčkem
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
49.
Schválení přijetí účelového finančního daru - ZŠ Mánesova Otrokovice
Mgr. Marcela Javoříková, ředitelka ZŠ Mánesova
50.
Různé - Ekonomické ukazatele střediska MTVO za 1 . čtvrtletí 2018
Mgr. Ing. Filip Pastuszek, jednatel Otr. BESEDY
51.
Různé – Smetanova – seznámení s výsledky dopravního průzkumu
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
52.
Různé - Informace - Realizace záměru zřízení lékařské pohotovostní služby v Otrokovicích
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
53.
Různé - Informace o návrhu majetkoprávního vypořádání pozemků a budov v lokalitě u sportovního areálu Trávníky
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
54.
Různé - Informace o opravách mostů
Ing. František Žák, vedoucí ORM
55.
Různé – Zateplení objektu Hlavní 1161 (DPS) - průběh investiční akce
Ing. František Žák, vedoucí ORM
56.
Různé - Plnění usnesení RMO v roce 2017
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta města
57.
Různé - Plnění usnesení ZMO v roce 2017
Mgr. Jiří Veselý, místostarosta města