Město Otrokovice

PROGRAM

21. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 2.11.2017

Otrokovice, Otrokovická BESEDA - velký sál

1.
Plán termínů jednání ZMO na rok 2018
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
2.
Změna OZV o místních poplatcích
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
3.
Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku na období 2018-2019
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
4.
Doplnění projektového záměru do Zásobníku projektových záměrů a Akčního plánu Integrovaného strategického rozvojového plánu města Otrokovice 2014-2023
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
5.
Vyřazení nefunkčního majetku z evidence města
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
6.
Darovací smlouva o spolufinancování a koordinaci rozvojového projektu ve Wad Ben Naga
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
7.
Mimořádná dotace pro SK Baťov 1930 z. s.
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
8.
Upuštění od vymáhání pohledávek
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
9.
Prodej služebních automobilů
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
10.
Nabytí pozemků parc. č. 3539 a parc. č. 3540 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
11.
Majetkoprávní vypořádání pozemku pro účely realizace stavby „Polní cesty a PEO v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic (propojovací úseky)“
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
12.
Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
13.
Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby „Dřevnice km 1,724-3,550 zajištění průtočnosti koryta II. etapa (ř. km 2,340-3,550)“
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
14.
Majetkoprávní vypořádání vztahů k objektu trafostanice v areálu ZŠ TGM
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
15.
Různé - závěrečný účet DSO Baťův kanál za rok 2016
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
16.
Různé - Informace k problematice VaK Zlín
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města