Město Otrokovice

PROGRAM

25. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21.6.2018

Otrokovice, Otrokovická BESEDA - velký sál

1.
Volba přísedících okresního soudu
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
2.
Opatření v souvislosti se skončením volebního období
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
3.
Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2017
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
4.
Účetní závěrka města Otrokovice za rok 2017
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
5.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
6.
Změna Tarifních podmínek DSZO s. r. o. a uzavření Smlouvy o poskytnutí doplatku dotovaného jízdného
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
7.
Strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018 – 2025
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
8.
SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility Zlín a Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
9.
Čestné občanství města Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
10.
Titul Osobnost města Otrokovice I
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
11.
Titul Osobnost města Otrokovice II
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
12.
Cena města Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
13.
Darovací smlouva s TJ Jiskra Otrokovice, z. s.
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
14.
Žádost o finanční dar z rozpočtu města
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
15.
Individuální dotace pro Rallye Zlín, spol. s r. o.
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
16.
Neinvestiční dotace na ostatní služby v sociální oblasti
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
17.
Dotace na zajištění sociálních služeb
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
18.
Žádost o prodej částí pozemku parc. č. 438/144 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
19.
Prodej části pozemku parc. č. 426/13 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
20.
Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy a garážemi vlastníkům jednotek
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
21.
Směna části pozemku parc. č. 492/21 za pozemek parc. č. 492/3 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
22.
Nabídka prodeje části pozemku parc. č. 438/284, 447/3, 447/2, 447/29 v k. ú. Otrokovice městu Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
23.
Nabídka odprodeje spoluvlastnického podílu v objektu nám. 3. května č.p. 1342 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
24.
Žádost o slevu z kupní ceny části pozemku
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
25.
Dohoda o narovnání Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů VaK Zlín
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
26.
Plán obnovy majetku města
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
27.
Rozpis dílčích aktivit projektu a návrh projektového týmu k realizaci projektového záměru Plán eliminace zápachu v Otrokovicích
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
28.
Přestavba prostor pro přemístění městské policie
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
29.
Různé - Informace k problematice VaK Zlín
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
30.
Různé - Informace o žádosti FC Viktoria Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
31.
Různé - Výroční zpráva MěÚ Otrokovice za rok 2017
32.
Různé – Informace o projektu Zlínského kraje Identifikace zdrojů na území města Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
33.
Různé – Přehled provedených kontrol kontrolním výborem ZMO v roce 2018
Kontrolní výbor ZMO