Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM
Město Otrokovice - foto město přívětivé
K OBČANŮM

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Městský úřad > Ochrana oznamovatelů


Ochrana oznamovatelů

 

Vnitřní oznamovací systém města Otrokovice

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedlo město Otrokovice vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje. VOS je pokračováním interního oznamovacího systému, který město zavedlo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V rámci VOS může oznamovatel podat oznámení o některých porušeních práva, a to bez obavy z postihu a odvetných opatření. 

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které   
 • a) má znaky trestného činu,
 • b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobu je Ing. Marek Maňásek – vedoucí oddělení interního auditu Městského úřadu Otrokovice.

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS:
1) písemně – elektronicky i v listinné podobě

2) ústně – osobně i telefonicky, jen v pracovních dnech, je-li přítomna Příslušná osoba
 • osobně v kanceláři odd. interního auditu dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou – budova č. 1 MěÚ Otrokovice, 1. patro, dveře č. 206
 • telefonicky na č. 577 680 257.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovává přijatá oznámení v rozsahu dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS města nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS města, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Město Otrokovice > Městský úřad > Ochrana oznamovatelů

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém