16:02:07 01 a) - c) Zahájení a schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města

16:22:08 01 d) Interpelace členů ZMO

16:30:31 02 Změna ve složení ZMO a RMO

16:33:55 03 Změna ve složení finančního výboru ZMO

16:36:34 04 Kompetence místostarosty města

16:37:42 05 Titul Osobnost města Otrokovice

16:45:52 06 Změna č. 3 Územního plánu Otrokovice

17:51:40 07 Moravská skládková společnost a. s. - změna stanov

17:53:28 08 Návrh DSZO na změnu tarifu MHD

18:10:51 09 Závěrečný účet města Otrokovice za rok 2022

18:13:20 10 Účetní závěrka města Otrokovice za rok 2022

18:14:29 11 Žádost o finanční dar z rozpočtu města

18:15:24 12 Neinvestiční dotace na ostatní službu v sociální oblasti

18:16:22 13 Individuální žádosti o dotace na zajištění sociálních služeb

18:17:39 14 Individuální dotace pro Rallye Zlín, spol. s r. o.

18:18:46 15 Žádost o prominutí dluhu

18:21:30 16 Prodej spoluvlastnických podílů pozemků pod bytovými domy

18:22:32 17 Žádost o odkup části pozemku parc. č. 1502/35 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic

18:23:42 18 Žádost o odkup pozemku parc. č. 442/26 a části pozemku parc. č. 442/1 v k. ú. Otrokovice

18:25:00 19 Prodej pozemku parc. č. st. 2881 v k. ú. Otrokovice

18:26:07 20 Prodej části pozemku parc. č. 41/2 v k. ú. Otrokovice

18:27:15 21 Prodej bytových jednotek v dříve privatizovaných bytových domech

18:28:40 22 Prodej rodinného domu č. p. 5322, Dvořákova

18:30:13 23 Nabytí objektu bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. st. 2503 v k. ú. Otrokovice

18:34:46 24 Nabytí pozemku parc. č. 3115/217 v k. ú. Otrokovice

18:36:04 25 Nabytí pozemku parc. č. 1411/2 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic

18:38:41 26 Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1710 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic

18:39:38 27 Změna termínu uzavření kupní smlouvy - Lidl Česká republika v.o.s.

18:41:07 28 Majetkoprávní vypořádání liniové stavby sítě veřejného osvětlení v lokalitě Letiště - zřízení služebnosti ve prospěch města

18:42:32 29 Souhlasné prohlášení o vzniku práva ke stavbám na pozemcích města

18:44:55 30 Časový plán provádění opatření programu zlepšování kvality ovzduší – aktualizace květen 2023

18:46:17 31 RŮZNÉ - Aktualizace Plánu obnovy majetku města

18:58:09 32 RŮZNÉ - Informace o konání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

18:58:40 33 Závěr