Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - kontroly, odvolání, církevní sňatky apod. (22/2020)

Datum podání žádosti: 27. 7. 2020

Datum poskytnutí informace: 30. 7. 2020
 

 
 
Předmětem žádosti byla široká škála dotazů týkající se jak činnosti Městského úřadu Otrokovice, tak města Otrokovice. 

Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a  provádí kontroly a s jakým výsledkem?

Vzhledem k velmi obecnému zaměření dotazu nelze odpovědět konkrétněji. Obecně je řada různých druhů kontrolních činností, které se dotýkají veškeré činnosti a všech odborů úřadu. Jednou z oblastí je vnitřní kontrolní systém zaměřený na finanční kontrolu ve veřejné správě prováděný dle zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Další kontroly provádí příslušné odbory dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v městem zřízených příspěvkových organizacích nebo u žadatelů a příjemců dotací. Jiné kontroly provádí také kontrolní výbor a finanční výbor zastupitelstva v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Z jiného úhlu pohledu existují též externí kontroly, kdy kontrolovanou osobou je město. Tyto kontroly provádí dle zaměření např. příslušný krajský úřad, finanční úřad, ministerstva, úřad práce a další instituce.

Nejedná se o výčet veškeré kontrolní činnosti.

Pokud jde o výsledky kontrol, existují obecně dvě možnosti. Buď kontrola nezjistí žádné pochybení a vše je v pořádku nebo zjistí nějaká pochybení a ta se následně řeší v souladu s příslušnými předpisy.

 

Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále k tomuto právnímu předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí v jaké délce stanovené zákonné lhůtě

Jelikož v dotazu není specifikováno konkrétní období, uvádíme informaci za rok 2019. V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání. V loňském roce nebylo vydáno ani žádné rozhodnutí.

 

Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou délkou dobou čekání?

Každý rok se počet mění - posílám průřez let 2017 - 2019:

2017 - bylo 9 církevních sňatků

2018 - byly 3 církevní sňatky

2019 - byly 2 církevní sňatky

V letošním roce se na církevních sňatcích asi podepsala koronavirová epidemie, protože k dnešnímu datu nemáme vedenou ani jednu svatbu v kostele, ale nemáme ani jednu zamluvenou do konce tohoto roku.

S druhou polovinou dotazu je to přesně jako u občanských sňatků. Záleží na snoubencích, jak dopředu si svatební obřad připravují - v tomto případě s panem farářem na příslušné faře. Bývá to půl roku před termínem, ale i 1 měsíc a méně.

Na základě zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kde v § 8a písm c) - vedeme matriční knihy manželství a k nim příslušné sbírky listin a § 13, odst 1) a odst 2) - matriční úřad vydává snoubencům osvědčení k uzavření církevního sňatku. Děje se tak na základě dokladů totožnosti snoubenců, kdy vystavujeme všechny potřebné formuláře před uzavřením manželství a posléze (po sňatku) vystavujeme oddací list a celý obřad zapíšeme do knihy manželství.

 

Kolik evidujete požadavků na směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se to týká?

V r. 2019 evidovalo město 3 žádosti o směnu pozemků – v lokalitě Laziště (ul. Čechova), dále ul. Spojovací a v zahrádkářské lokalitě Radovánky I.

V r. 2020 eviduje město prozatím 1 žádost o směnu pozemků v lokalitě Laziště a ul. Smetanova.

V r. 2019 evidovalo město 7 žádostí o pronájem městského pozemku – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. K. Čapka, Komenského, Tylova, Čechova, J. Žižky, Hložkova,.  

V r. 2020 eviduje město prozatím 7 žádostí o pronájem městských pozemků – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. Komenského, Hlavní, Hložkova, Objízdná.

 

Kolik má město TIC Turistických informačních center v jakém úseku ulic se nachází a o jakou složku se jedná?

Turistické informační centrum Otrokovice spadá pod městskou organizaci Otrokovická BESEDA, s. r. o. Ve městě má dvě pracoviště. Hlavní kancelář se nachází přímo na nám. 3. května 1302 v budově Otrokovické BESEDY, odloučené pracoviště se nachází v přístavišti na Bahňáku u Moravy.

 

Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center?

V Otrokovicích je jedno kino, které se nachází v budově Otrokovické BESEDY, která je zároveň jejím provozovatelem. Žádné cinema centrum se na území Otrokovic nenachází.

 

Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování?

Velikost většiny parkovacích míst na území města Otrokovice odpovídá rozměrů stanoveným ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), tedy např. velikost standardního kolmého  parkovacího místa je š. 2,5 m a d. 5,0 m.

 

Kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře?

Celkový počet vyhrazených parkovacích míst pro vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou (parkovací místo označené P 12 + symbol č. 225 + V 10f) neevidujeme. Na parkovacích plochách se snažíme zřizovat počet takových parkovacích míst v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Jaká je cena za parkování na 1hod?

V Otrokovicích není parkování zpoplatněno.

 

Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou složku spadá?

Otrokovicemi protékají 2 řeky, řeka Morava protéká územím Otrokovic v délce cca 2,5 km a řeka Dřevnice protékající Otrokovicemi v délce cca 4 km.

Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

 

Jaké kulturní historické památky město má a pod jakou složku spadají.

Na území Otrokovic se nachází dvě kulturní památky, a to Hotel Společenský dům na Bahňáku a kaplička sv. Michala na hřbitově v Kvítkovicích. Správním orgánem na úseku státní památkové péče je Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury.

 

Kolik má město čerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké části města a jaký je název kdo je provozovatelem čerpacích stanic ve městě.

Město Otrokovice nevlastní žádnou čerpací stanici. V katastru Otrokovic se nachází dvě čerpací stanice.

·         Na Bahňáku BENZINA - vlastnické právo UNIPETROL RPA, s.r.o., - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1601 

·         UNICORN v Kvítkovicích - vlastnické právo ALEUTA a.s., - Kvítkovice, Zlínská 314 

 

Kolik má město určených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí provozovatel jaká existuje nájemní smlouva žádám o jednu kopii poslední uzavřené této smlouvy?

Na území města Otrokovice není žádný plavecký bazén. Ve městě je pouze venkovní Městské koupaliště Otrokovice, které provozuje městská organizace TEHOS.

 

Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory a jaké další sociální a zdravotní služby poskytuje?

1)    Město je zřizovatelem příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice, která poskytuje pobytové sociální služby domov pro seniory (dvě budovy), domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba. Jako terénní a ambulantní sociální služba je poskytována pečovatelská služba a denní stacionář. Krom toho město Otrokovice provozuje dva domy s pečovatelskou službou (DPS Hlavní a DPS Nivy) a pronajímá byty seniorům v domě na ul. Školní 1299.

 

Dále zajišťuje město provoz volnočasového centra pro seniory a osoby zdravotně postižené Domovinka, které svou činnost zajišťuje v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 1161. Využívá ji průměrně 5 osob denně, které jsou dle možností doprovázeny dobrovolníky zajišťovanými organizací Maltézská pomoc Otrokovice.

 

V rámci samostatné působnosti je město zřizovatelem 3 klubů důchodců, v nichž je zaregistrováno přes 350 členů (KD Trávníky, KD Baťov a KD Kvítkovice). Kluby umožňují bohaté vyžití seniorů, a to pořádáním  kulturních, zájmových aj. akcí. V měsíci říjnu je vždy městem organizovaný větší počet akcí souvisejících s oslavou dne seniorů.

 

Město dále zabezpečuje ve spolupráci s Městskou policií Otrokovice Systém tlačítek tísňového volání. Tento systém využívá aktuálně celkem 20 občanů (uživatelů). Uživatel v případě zdravotní či  jiné tísně vyšle signál a je spojen s Městskou policií.

 

Město dále realizuje projekt veřejné sprchy zdarma, kterou mohou využít i senioři v nouzi. V rámci spolupráce s Potravinovou bankou Zlínského kraje je možno seniorům v nouzi zajistit potravin zdarma. 

 

Rovněž je realizován projekt Housing First Otrokovice z Operačního programu Zaměstnanost dle výzvy č. 108, v rámci kterého získali nájemní bydlení někteří senioři v bytové nouzi.

 

Ve městě sídlí Městská poliklinika Otrokovice, s.r.o,  která soustřeďuje ordinace jak praktických lékařů, pediatrů, tak i odborných lékařů, rentgeny a rehabilitační část.

 

Snahou města je zajišťovat ve veřejných budovách bezbariérový přístup a bezbariérovou dopravu, což kromě seniorů pomáhá v přístupu do objektů a při pohybu po městě i osobám se zdravotním znevýhodněním a rodičům s malými dětmi.

 

 

2)    Uvádíme další významné poskytovatele sociálních služeb, které jsou poskytovány na území města.

 

Ve městě jsou další sociální služby, které jsou poskytovány organizacemi Naděje, pobočka Otrokovice – pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením, ambulantní a terénní služby – denní stacionář, sociálně-terapeutická dílna, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace.

 

V Otrokovicích dále jsou poskytovány pobytové sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služba, azylové domy (dva – jeden pro muže a jeden pro ženy a rodiče s dětmi), které provozuje Charita Otrokovice. Dále organizace poskytuje ambulantní i terénní sociální služby – pečovatelskou službu, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, terénní programy.

 

ČČK Zlín zajišťuje pro otrokovické občany kromě terénní pečovatelské služby také domácí ošetřovatelskou péči.

 

Ve městě poskytuje v domácnostech uživatelů sociální služby nebo ve svých pobočkách řada dalších poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se zejména o služby osobní asistence, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež, raná péče, tlumočnické služby apod. Tyto organizace většinou sídlí v nedalekém krajském městě Zlíně.

 

 

Kolik má město nemocnic, které spadají do správy města a jaký je název kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí. Město Otrokovice nevlastní žádnou nemocnici a na jeho území se žádná nemocnice nenachází. V Otrokovicích je pod správou města Městská poliklinika, s. r. o.

 

 


 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, kancelář starostky ve spolupráci s ostatními odbory.
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 30.7.2020 / 30.7.2020

Líbí se?

 49% |  51%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Červen 2023 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
22. týden2930311234
23. týden567891011
24. týden12131415161718
25. týden19202122232425
26. týden262728293012
27. týden3456789

Další akce


Anketa

V případě, že by mělo dojít k sjednocení názvosloví pro pojmenování místní části Bahňák – Baťov bych volil/a jako jediný oficiálně užívaný název:

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 1170


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies