Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - stavby v blízkosti vodních ploch (59/2021)

Datum podání žádosti: 2. 9. 2021

Datum poskytnutí informace: 16. 9. 2021
Předmětem žádosti je poskytnutí informace týkající se umisťování staveb v bezprostřední blízkosti vodních ploch - k. ú. Napajedla, k. ú. Spytihněv.
 

 
 

Dne 2. 9. 2021 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k umisťování staveb v bezprostřední blízkosti vodních ploch v k.ú. Napajedla a k.ú. Spytihněv. Prvotní dotazy byly zaslány na Stavební úřad v Napajedlích, jehož odpovědi na některé podané otázky byly uvedeny v příloze žádosti.

 

Vzhledem k tomu, že v některých odpovědích se stavební úřad odvolává na odbor životního prostředí, byla podána žádost o poskytnutí těchto informací na vodoprávní úřad, odbor životního prostředí, MěÚ Otrokovice. Okruh zaslaných dotazů pro přehlednost zařazujeme do 3 oblastí:

 

1. Dotazy č. 2, 4 a 5 směřují do působnosti vodoprávního úřadu.

2. V dotazu č. 7 požadujete informaci k řešení budoucích podnětů.

3. V dotazu č. 8 pak požadujete poskytnutí doplňujících informací k již vydanému sdělení odboru životního prostředí.

 

1)    Z pohledu vodoprávního úřadu si tímto dovolujeme tímto upřesnit nesprávné závěry stavebního úřadu MěÚ Napajedla a k Vašim dotazům sdělujeme následující:

 

Slepá ramena

Dle § 43 odst. (1) vodního zákona „Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky“.

Slepá ramena podléhají správě vodních toků, jejich koryta požívají ochranu dle vodního zákona. V § 49 je výčet oprávnění správců vodních toků, v § 50 vodního zákona jsou definovány povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků. Dále jsou v § 51 definovány povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků. Dle § 53             v pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců vodních toků rozhodne krajský úřad. Ten rozhodne i v pochybnostech o rozsahu povinností vlastníků pozemků koryta vodního toku, vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků a vlastníků staveb a zařízení v korytu vodního toku nebo sousedících s ním. Vznikne-li taková pochybnost ve vodoprávním řízení, jehož je účastníkem ten, o jehož povinnostech nebo právech pochybnost vznikla, rozhodne vodoprávní úřad, který takové řízení vede.

Slepá ramena požívají ochranu vodních toků a jejich koryt dle § 46 odst. (1) vodního zákona:

Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

 

Dle § 47 vodního zákona se správou vodních toků rozumí, mimo jiné, povinnost správců vodních toků:

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,

b) pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa,

 

Povolení oplocení pozemků, maringotek,… spadá do kompetence stavebního úřadu MěÚ Napajedla. Vodoprávní úřad se k projektu vyjadřuje v Koordinovaném závazném stanovisku. U slepého ramene v souladu s § 17 vodního zákona je vydán souhlas vodoprávního úřadu. Podkladem pro tento souhlas je vždy vyjádření Povodí Moravy, s.p. jako správce slepého ramene. Povodí Moravy, s.p. ve svém stanovisku stanoví podmínky pro vydání souhlasu i povolení stavby. 

 

Plochy po těžbě štěrkopísku

V tomto případě se jedná o otevření hladiny podzemní vody, která se stala vodou povrchovou. Nejedná se o vodní toky a tyto vodní plochy jsou ve správě vlastníků pozemků. 

 

Povolení oplocení pozemků, maringotek,… spadá do kompetence stavebního úřadu MěÚ Napajedla. Vodoprávní úřad se k projektu vyjadřuje v Koordinovaném závazném stanovisku. K posouzení, zda je možné tyto stavby v daném území povolit, není vodoprávní úřad kompetentní.

 

2)    Informace k dotazu č. 7 – Jak se budou dále řešit případné nepravosti?

 

V případně budoucích podnětů bude plně postupováno v souladu s platnou legislativou.

 

3)    Informace k dotazu č. 8 - Poskytnutí doplňujících informací ke sdělení čj. OŽP/36218/2021/BAT

 

Správní orgán měl prostupností krajiny na mysli stav, kdy v rámci konkrétní lokality je umožněno živočichům, kteří se v dané lokalitě nachází, nerušený a bezbariérový přístup do jejich teritoria. V rámci konkrétní lokality Bezedné, kde se jedná o vodní plochy vzniklé po těžbě štěrkopísku, se tedy jedná o živočichy trvale spojené s biotopem vodní plochy (vodní ptáci, savci vázaní na vodní prostředí). Pro tyto živočichy zatím není současným oplocením znemožněno využití jejich biotopu. Oplocení pozemků zatím není v takové míře, že by neumožňovalo těmto živočichům jejich normální a přirozený vývoj.

 

 

 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí.
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 23.9.2021 / 23.9.2021

Líbí se?

 51% |  49%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Duben 2024 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
14. týden1234567
15. týden891011121314
16. týden15161718192021
17. týden22232425262728
18. týden293012345
19. týden6789101112

Další akce


Anketa

Těšíte se na letošní ročník Otrokovických letních slavností?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: jirankova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 2399


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém