Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO
Město Otrokovice dynamicky se
ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO

Cesta: Titulní stránka > Město Otrokovice > Město a okolí > Zastupitelstvo města > On-line přenos z jednání ZMO


Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

 
 
 

DOTACE - PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK
ZHODNOCENÍ ZA ROK 2019

Město Otrokovice, jako obec s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), je zapojeno do dotačního programu Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „program ORP“). V rámci programu ORP mohou obdržet dotaci na obnovu kulturní památky ve svém vlastnictví majitelé nemovitých kulturních památek, které splňují následující požadavky: 

  • nacházejí se mimo památkově plošně chráněná území (tj. např. mimo území městské památkové zóny Napajedla) 
  • nejsou národními kulturními památkami
  • nejsou ve vlastnictví státu. 

V roce 2019 byla pro správní obvod ORP Otrokovice stanovena finanční kvóta ve výši 143 tisíc Kč. Z těchto prostředků byla v uplynulém roce na návrh ORP Otrokovice podpořena jedna akce obnovy kulturní památky ve správním obvodu ORP. Touto památkou byl kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích. 

Z rezervy programu (finanční prostředky, které z nějakých důvodů nebyly v daném roce vyčerpány) byla v průběhu roku mimořádně podpořena také druhá akce obnovy kulturní památky ve správním obvodu ORP Otrokovice, konkrétně zámku v Pohořelicích částkou 149 tisíc Kč.


Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích je barokní sakrální architektura vynikající umělecké úrovně z 1. poloviny 18. století. Stavebníkem kostela byl mezi lety 1733 – 39 tehdejší olomoucký biskup (později salcburský arcibiskup) a majitel pohořelického panství Jakub Arnošt z Lichtenštejna-Kastelkornu. Stavba je dílem stavitele Kryštofa Maywalda a vzhledem k osobnosti stavebníka, kterým byl vysoký církevní hodnostář, je kostel na poměry venkovského prostředí mimořádně kvalitní nejen svou architekturou, ale také svým umělecky náročným vnitřním vybavením – jde o špičkovou barokní památku, jejíž význam nepochybně přesahuje správní obvod ORP Otrokovice.

Již v minulých letech byla na této kulturní památce realizována řada udržovacích prací, některé z nich také s podporou dotačního programu ORP. Jednalo se zejména o sanaci vlhkosti zdiva a obnovu klempířských prvků (okapních žlabů a dešťových svodů) na kostele. V minulém roce vlastník památky přistoupil k rozsáhlé a nákladné obnově střechy (vč. krovů) kostela, která vzhledem k finanční náročnosti akce bude muset být rozdělena do více etap. První etapou, na kterou vlastník v roce 2019 obdržel příspěvek z dotačního programu ORP ve výši 143 tisíc Kč, byla obnova střechy věže. V rámci této obnovy byla provedena výměna dožilých dřevěných prvků krovu věže, výměna střešní krytiny za měděný plech a lokální vysprávky defektů omítek na běžně těžko dostupných místech (podstřešní římsa na věži apod.). Práce provedené v uplynulém roce s přispěním prostředků z programu ORP byly provedeny řádně a mají významný pozitivní dopad na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot významné kulturní památky.


Zámek Pohořelice Zámek č.p. 39 v Pohořelicích byl postaven  v první polovině 18. století jako soukromé letní sídlo olomouckého biskupa Jakuba Arnošta z Lichtenštejna-Kastelkornu, které bylo ve druhé polovině téhož století rozšířeno a přestavěno za Karla Vincence ze Salm-Neuburku (před r. 1785), a stavebně upravováno bylo i později v 19. století pro potřeby tehdejších majitelů hrabat Šternberků, kterým zámek sloužil jako jedno z trvalých sídel až do roku 1950. Jedná se o patrovou trojkřídlou budovu krytou valbovými střechami a spojenou krytou chodbou se sousedním farním kostelem sv. Jana Nepomuckého. Zámek spolu s bezprostředně přiléhajícím barokním kostelem a zámeckým parkem (park v současnosti navržen na prohlášení za kulturní památku) tvoří velmi hodnotný památkový areál. 

Zámek byl na počátku tohoto století (2001 – 2003) rozsáhle rekonstruován a v současnosti slouží jako sociální zařízení pro seniory (DPS). Za necelých dvacet let od rekonstrukce došlo k běžnému opotřebení dřevěných oken (vč. kování) a ke vzniku řady lokálních defektů na fasádách zámku. Vlastník kulturní památky proto v uplynulém roce přistoupil k provedení lokálních vysprávek fasádních omítek a k opravě poškozených oken. Tyto práce byly mimořádně podpořeny z rezervy programu ORP částkou 149 tisíc Kč, a byly rovněž jako v předchozím případě provedeny řádně, s velkým pozitivním dopadem na zachování materiální podstaty a kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky.


VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ V ROCE 2020

Pro rok 2020 byla ORP Otrokovice v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ přidělena ministerstvem kultury finanční kvóta ve výši 89 tisíc Kč. Celkový objem prostředků v programu pro rok 2020 na celou ČR je 140 milionů Kč. 

Město Otrokovice proto vyzývá vlastníky nemovitých kulturních památek nacházejících se ve správním obvodu ORP a splňujících předpoklady pro zařazení do programu ORP (viz výše), aby podávali žádosti o příspěvek na obnovu své kulturní památky v roce 2020. 

Své žádosti včetně požadovaných příloh podávejte výhradně na formulářích určených pro rok 2020 a adresujte na podatelnu Městského úřadu Otrokovice. Potřebné formuláře naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury (https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html), nebo na stránkách města Otrokovice zde:
 

Uzávěrka pro příjem žádostí proběhne ke dni 28. února 2020 (v případě odeslání žádosti poštou je rozhodující datum na otisku razítka podací pošty). 
 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odbory > OŠK > Dotace z oblasti kultury, sportu a granty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka sekce

Přeskočit nabídku

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém