Město Otrokovice

PROGRAM

12. řádné jednání rady města, konané dne 4.6.2018

MěÚ Otrokovice, zasedací místnost RMO

1.
Přehled výkonů TSO s. r. o. pro město Otrokovice za I. čtvrtletí 2018
Ing. Vladimír Plšek, jednatel TSO
2.
Smlouva o zpracování osobních údajů
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
3.
Dodatek č. 19 ke Smlouvě o zajišťování služeb TSO s. r. o.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
4.
Jednání RMO v působnosti jediného společníka Otrokovická BESEDA s. r. o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele
Mgr. Ing. Filip Pastuszek, jednatel Otr. BESEDY
5.
Výroční zpráva o hospodaření DDM Sluníčko Otrokovice za rok 2017
Mgr. Jiřina Kovářová, ředitelka DDM Sluníčko
6.
Výroční zpráva o hospodaření MŠO za rok 2017
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
7.
Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠO za školní rok 2018/2019
Bc. Magda Zycháčková, ředitelka MŠO
8.
ZŠ TGM - vyřazení a pořízení investičního majetku
Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka ZŠ TGM
9.
Darovací smlouva s TOMA a. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
10.
Darovací smlouva s AK COCO Otrokovice, z. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
11.
Darovací smlouva s ZO ČZS Radovánky Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
12.
Darovací smlouva s Mitas a. s.
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
13.
Individuální dotace na činnost pro MC Klobouček
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
14.
Cena města Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
15.
Titul Osobnost města Otrokovice I
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
16.
Titul Osobnost města Otrokovice II
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
17.
Čestné občanství města Otrokovice
Mgr. Barbora Šopíková, vedoucí OŠK
Mgr. Jaroslav Budek, starosta města
18.
Zpráva o hospodaření SENIORu Otrokovice, p. o., za rok 2017
Ing. Aranka Medková Pekárková, ředitelka SENIORu
19.
Dotace na zajištění sociálních služeb
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
20.
Neinvestiční dotace na ostatní služby v sociální oblasti
Mgr. Květoslava Horáková, vedoucí SOC
21.
Smlouvy na nákup obrazů
Ing. Josef Řihošek, vedoucí PROV
22.
Výroční zpráva MěÚ Otrokovice za rok 2017
Mgr. Radana Zenáhlíková, tajemnice MěÚ
23.
Dotace pro JSDH obcí – pořízení nového dopravního automobilu JSDH Kvítkovice
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
24.
Ceník Městská sportovní hala
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
25.
Nájemní smlouva o pronájmu části pozemku v Rekreační oblasti Štěrkoviště – tržní místa
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
26.
Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem stánku s občerstvením v areálu ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
27.
Nájemní smlouva „Gastro hudební festival“ ROŠ
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
28.
Plná moc ke Smlouvě příkazní o správě a provozování ROŠ a MK
Ing. Tomáš Morys, jednatel TEHOSu
29.
Ul. Prostřední – žádost o odstranění zpomalovací prahu
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
30.
Změna jízdního řádu MHD linky 55 pro období od 30.06.2018 do 28.06.2019
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
31.
Strategie bezpečnosti silničního provozu města Otrokovice na období 2018 - 2025
Mgr. Renáta Krystyníková, vedoucí DOP
32.
Vyjádření města ke komunikačnímu připojení v rámci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ (místní komunikace Otrokovice-Trávníky v km 0,7 – 1,35, zpevněné plochy u budovy EPZ – připojení)
Ing. František Žák, vedoucí ORM
33.
Vyjádření města k investičnímu záměru „Vybudování a provozování veřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
34.
Vyjádření města k investičnímu záměru „Vybudování inženýrských sítí a zpevněného příjezdu na pozemku města parc. č. 3653“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
35.
Stanovisko města k veřejnému projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Ing. František Žák, vedoucí ORM
36.
Rozpis dílčích aktivit projektu a návrh projektového týmu k realizaci projektového záměru Plán eliminace zápachu v Otrokovicích
Ing. František Žák, vedoucí ORM
37.
Smlouva o dílo – „MěÚ – klimatizace B3 – ORM“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
38.
Smlouva o dílo – „Modernizace městského kamerového dohledového systému“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
39.
Výběr dodavatele – „Informační a komunikační systém a infrastruktura ORP Otrokovice“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
40.
Výběr dodavatele - „Nákup kancelářského papíru“
Ing. František Žák, vedoucí ORM
41.
Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 07.12.2012
Ing. František Žák, vedoucí ORM
42.
Záměr zpracování studie proveditelnosti městské ČOV
Ing. František Žák, vedoucí ORM
43.
Vyjádření města ke stavbě optického propojení ul. Obchodní a J. Žižky a zřízení věcného břemene (služebnosti) - Zlín Net, a. s.
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
Ing. František Žák, vedoucí ORM
44.
Smlouva o výpůjčce části pozemků parc. č. 1560/12 a parc. č. 1555/1 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
45.
Smlouva o výpůjčce části pozemku parc. č. 426/35 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
46.
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 426/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
47.
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 144/1 a částí pozemku parc. č. 136/1 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
48.
Pronájem částí pozemku parc. č. 2186/4 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
49.
Dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
50.
Žádost o prodej částí pozemku parc. č. 438/144 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
51.
Záměr směny části pozemku parc. č. 492/21 za pozemek parc. č. 492/3 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
52.
Nabídka odprodeje spoluvlastnického podílu v objektu nám. 3. května č. p. 1342 v k. ú. Otrokovice
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
53.
Umisťování reklamních zařízení na městských pozemcích v rámci předvolební kampaně do komunálních voleb
Mgr. Jaroslava Zimáková, vedoucí OMP
54.
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
55.
Smlouva o připojení elektrické požární signalizace – Sportovní hala Bahňák
Ing. František Žák, vedoucí ORM
56.
Dodatek č. 1 ke Smouvě o dílo ze dne 10.04.2018
Ing. František Žák, vedoucí ORM
57.
Dodatek č. 1 ke Smouvě o dílo ze dne 24.04.2018
Ing. František Žák, vedoucí ORM
58.
Smlouva o zajištění školení a ubytování pro Městskou policii Otrokovice
Ing. Tomáš Gromus, velitel Městské policie
59.
Různé - Výroční zprávy o hospodaření SENIORu, MŠO a DDM Sluníčko za rok 2017 - souhrnné informace a přehledy
Ing. Jaroslav Dokoupil, vedoucí EKO
60.
Různé - využití Dronu MTVO
Mgr. Ing. Filip Pastuszek, jednatel Otr. BESEDY