Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - kontroly, odvolání, církevní sňatky apod. (22/2020)

Datum podání žádosti: 27. 7. 2020

Datum poskytnutí informace: 30. 7. 2020
 

 
 
Předmětem žádosti byla široká škála dotazů týkající se jak činnosti Městského úřadu Otrokovice, tak města Otrokovice. 

Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a  provádí kontroly a s jakým výsledkem?

Vzhledem k velmi obecnému zaměření dotazu nelze odpovědět konkrétněji. Obecně je řada různých druhů kontrolních činností, které se dotýkají veškeré činnosti a všech odborů úřadu. Jednou z oblastí je vnitřní kontrolní systém zaměřený na finanční kontrolu ve veřejné správě prováděný dle zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Další kontroly provádí příslušné odbory dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v městem zřízených příspěvkových organizacích nebo u žadatelů a příjemců dotací. Jiné kontroly provádí také kontrolní výbor a finanční výbor zastupitelstva v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Z jiného úhlu pohledu existují též externí kontroly, kdy kontrolovanou osobou je město. Tyto kontroly provádí dle zaměření např. příslušný krajský úřad, finanční úřad, ministerstva, úřad práce a další instituce.

Nejedná se o výčet veškeré kontrolní činnosti.

Pokud jde o výsledky kontrol, existují obecně dvě možnosti. Buď kontrola nezjistí žádné pochybení a vše je v pořádku nebo zjistí nějaká pochybení a ta se následně řeší v souladu s příslušnými předpisy.

 

Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále k tomuto právnímu předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí v jaké délce stanovené zákonné lhůtě

Jelikož v dotazu není specifikováno konkrétní období, uvádíme informaci za rok 2019. V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání. V loňském roce nebylo vydáno ani žádné rozhodnutí.

 

Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou délkou dobou čekání?

Každý rok se počet mění - posílám průřez let 2017 - 2019:

2017 - bylo 9 církevních sňatků

2018 - byly 3 církevní sňatky

2019 - byly 2 církevní sňatky

V letošním roce se na církevních sňatcích asi podepsala koronavirová epidemie, protože k dnešnímu datu nemáme vedenou ani jednu svatbu v kostele, ale nemáme ani jednu zamluvenou do konce tohoto roku.

S druhou polovinou dotazu je to přesně jako u občanských sňatků. Záleží na snoubencích, jak dopředu si svatební obřad připravují - v tomto případě s panem farářem na příslušné faře. Bývá to půl roku před termínem, ale i 1 měsíc a méně.

Na základě zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kde v § 8a písm c) - vedeme matriční knihy manželství a k nim příslušné sbírky listin a § 13, odst 1) a odst 2) - matriční úřad vydává snoubencům osvědčení k uzavření církevního sňatku. Děje se tak na základě dokladů totožnosti snoubenců, kdy vystavujeme všechny potřebné formuláře před uzavřením manželství a posléze (po sňatku) vystavujeme oddací list a celý obřad zapíšeme do knihy manželství.

 

Kolik evidujete požadavků na směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se to týká?

V r. 2019 evidovalo město 3 žádosti o směnu pozemků – v lokalitě Laziště (ul. Čechova), dále ul. Spojovací a v zahrádkářské lokalitě Radovánky I.

V r. 2020 eviduje město prozatím 1 žádost o směnu pozemků v lokalitě Laziště a ul. Smetanova.

V r. 2019 evidovalo město 7 žádostí o pronájem městského pozemku – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. K. Čapka, Komenského, Tylova, Čechova, J. Žižky, Hložkova,.  

V r. 2020 eviduje město prozatím 7 žádostí o pronájem městských pozemků – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. Komenského, Hlavní, Hložkova, Objízdná.

 

Kolik má město TIC Turistických informačních center v jakém úseku ulic se nachází a o jakou složku se jedná?

Turistické informační centrum Otrokovice spadá pod městskou organizaci Otrokovická BESEDA, s. r. o. Ve městě má dvě pracoviště. Hlavní kancelář se nachází přímo na nám. 3. května 1302 v budově Otrokovické BESEDY, odloučené pracoviště se nachází v přístavišti na Bahňáku u Moravy.

 

Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center?

V Otrokovicích je jedno kino, které se nachází v budově Otrokovické BESEDY, která je zároveň jejím provozovatelem. Žádné cinema centrum se na území Otrokovic nenachází.

 

Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování?

Velikost většiny parkovacích míst na území města Otrokovice odpovídá rozměrů stanoveným ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), tedy např. velikost standardního kolmého  parkovacího místa je š. 2,5 m a d. 5,0 m.

 

Kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře?

Celkový počet vyhrazených parkovacích míst pro vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou (parkovací místo označené P 12 + symbol č. 225 + V 10f) neevidujeme. Na parkovacích plochách se snažíme zřizovat počet takových parkovacích míst v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Jaká je cena za parkování na 1hod?

V Otrokovicích není parkování zpoplatněno.

 

Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou složku spadá?

Otrokovicemi protékají 2 řeky, řeka Morava protéká územím Otrokovic v délce cca 2,5 km a řeka Dřevnice protékající Otrokovicemi v délce cca 4 km.

Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

 

Jaké kulturní historické památky město má a pod jakou složku spadají.

Na území Otrokovic se nachází dvě kulturní památky, a to Hotel Společenský dům na Bahňáku a kaplička sv. Michala na hřbitově v Kvítkovicích. Správním orgánem na úseku státní památkové péče je Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury.

 

Kolik má město čerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké části města a jaký je název kdo je provozovatelem čerpacích stanic ve městě.

Město Otrokovice nevlastní žádnou čerpací stanici. V katastru Otrokovic se nachází dvě čerpací stanice.

·         Na Bahňáku BENZINA - vlastnické právo UNIPETROL RPA, s.r.o., - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1601 

·         UNICORN v Kvítkovicích - vlastnické právo ALEUTA a.s., - Kvítkovice, Zlínská 314 

 

Kolik má město určených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí provozovatel jaká existuje nájemní smlouva žádám o jednu kopii poslední uzavřené této smlouvy?

Na území města Otrokovice není žádný plavecký bazén. Ve městě je pouze venkovní Městské koupaliště Otrokovice, které provozuje městská organizace TEHOS.

 

Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory a jaké další sociální a zdravotní služby poskytuje?

1)    Město je zřizovatelem příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice, která poskytuje pobytové sociální služby domov pro seniory (dvě budovy), domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba. Jako terénní a ambulantní sociální služba je poskytována pečovatelská služba a denní stacionář. Krom toho město Otrokovice provozuje dva domy s pečovatelskou službou (DPS Hlavní a DPS Nivy) a pronajímá byty seniorům v domě na ul. Školní 1299.

 

Dále zajišťuje město provoz volnočasového centra pro seniory a osoby zdravotně postižené Domovinka, které svou činnost zajišťuje v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 1161. Využívá ji průměrně 5 osob denně, které jsou dle možností doprovázeny dobrovolníky zajišťovanými organizací Maltézská pomoc Otrokovice.

 

V rámci samostatné působnosti je město zřizovatelem 3 klubů důchodců, v nichž je zaregistrováno přes 350 členů (KD Trávníky, KD Baťov a KD Kvítkovice). Kluby umožňují bohaté vyžití seniorů, a to pořádáním  kulturních, zájmových aj. akcí. V měsíci říjnu je vždy městem organizovaný větší počet akcí souvisejících s oslavou dne seniorů.

 

Město dále zabezpečuje ve spolupráci s Městskou policií Otrokovice Systém tlačítek tísňového volání. Tento systém využívá aktuálně celkem 20 občanů (uživatelů). Uživatel v případě zdravotní či  jiné tísně vyšle signál a je spojen s Městskou policií.

 

Město dále realizuje projekt veřejné sprchy zdarma, kterou mohou využít i senioři v nouzi. V rámci spolupráce s Potravinovou bankou Zlínského kraje je možno seniorům v nouzi zajistit potravin zdarma. 

 

Rovněž je realizován projekt Housing First Otrokovice z Operačního programu Zaměstnanost dle výzvy č. 108, v rámci kterého získali nájemní bydlení někteří senioři v bytové nouzi.

 

Ve městě sídlí Městská poliklinika Otrokovice, s.r.o,  která soustřeďuje ordinace jak praktických lékařů, pediatrů, tak i odborných lékařů, rentgeny a rehabilitační část.

 

Snahou města je zajišťovat ve veřejných budovách bezbariérový přístup a bezbariérovou dopravu, což kromě seniorů pomáhá v přístupu do objektů a při pohybu po městě i osobám se zdravotním znevýhodněním a rodičům s malými dětmi.

 

 

2)    Uvádíme další významné poskytovatele sociálních služeb, které jsou poskytovány na území města.

 

Ve městě jsou další sociální služby, které jsou poskytovány organizacemi Naděje, pobočka Otrokovice – pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením, ambulantní a terénní služby – denní stacionář, sociálně-terapeutická dílna, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace.

 

V Otrokovicích dále jsou poskytovány pobytové sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služba, azylové domy (dva – jeden pro muže a jeden pro ženy a rodiče s dětmi), které provozuje Charita Otrokovice. Dále organizace poskytuje ambulantní i terénní sociální služby – pečovatelskou službu, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, terénní programy.

 

ČČK Zlín zajišťuje pro otrokovické občany kromě terénní pečovatelské služby také domácí ošetřovatelskou péči.

 

Ve městě poskytuje v domácnostech uživatelů sociální služby nebo ve svých pobočkách řada dalších poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se zejména o služby osobní asistence, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež, raná péče, tlumočnické služby apod. Tyto organizace většinou sídlí v nedalekém krajském městě Zlíně.

 

 

Kolik má město nemocnic, které spadají do správy města a jaký je název kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí. Město Otrokovice nevlastní žádnou nemocnici a na jeho území se žádná nemocnice nenachází. V Otrokovicích je pod správou města Městská poliklinika, s. r. o.

 

 


 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, kancelář starostky ve spolupráci s ostatními odbory.
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 30.7.2020 / 30.7.2020

Líbí se?

 52% |  48%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • STETSON AND BOURBON - festival blues a jižanského rocku
  23.10.2021 19:00
  XIV. ročník mezinárodního visegrádského festivalu blues a jižanského rocku. GARY MOORE TRIBUTE BAND, v jehož čele stojí Jack Moore (syn předčasně zesnulého kytarového velikána Garyho Moora) je hlavní hvězdou festivalu. Dále vystoupí domácí „superskupina“ LIVIN FREE , kterou r. 2018 založil skvělý zpěvák a hráč na klávesy Jan Holeček, legendární baskytarista Vladimír GUMA Kulhánek a poté kytarista Tomáš Frolík a bubeník Michael Nosek. PBK BLUES BAND, kapela havířovského kytaristy Petra Kubíčka, se představí v česko–polském projektu TRIBUTE TO NALEPA (věnovaném legendě polského blues, Tadeuszi Nalepovi). Zlínský bluesman FILIP VÍTŮ zahraje nejprve na úvod ve velkém sále a poté i v průběhu večera ve Stetson baru. Vůně bourbonu, jižanská kuchyně a klobouky stetson zarámují festival, který se uskuteční pod záštitou starostky města Otrokovice Hany Večerkové a je spolufinancován městem Otrokovice, Zlínským krajem a grantovým programem Partnerství OSA.
 • SLAVNOSTNÍ VEČER ke Dni vzniku samostatného čs. státu
  27.10.2021 18:00
  Speciální slavnostní koncert Filharmonie Bohuslava Martinů, spojený s oceněním významných osobností města Otrokovice. Zazní skladby Antonína Dvořáka (Česká suita, Můj domov) a Bedřicha Smetany (Vyšehrad, Tábor). Orchestr řídí kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe. Vstup volný
 • EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI - ČEKÁNÍ NA SPRÁVNOU CHVÍLI
  27.9.2021 - 24.10.2021
  Spolek Rozumění ve spolupráci s městem Otrokovice a Otrokovickou Besedou srdečně zve na výstavu význačné výtvarné osobnosti: Eugeniusz Józefowski, malíř, grafik, kreslíř, fotograf, tvůrce desítek knih o umění, je držitelem mnoha ocenění, včetně státního vyznamenání. Autor více než osmdesáti samostatných výstav v Polsku, Německu či Dánsku se účastnil také dalších stovek domácích i mezinárodních kolektivních výstav. V současné době působí na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi. Výstava potrvá do 24. 10. 2021.
 • ZRUCZ PHOTO ANEB MY, CO SPOLU FOTÍME
  4.10.2021 - 30.10.2021
  Fotografové ze Zruče nad Sázavou ve spolupráci s Fotoklubem Beseda Otrokovice zvou na výstavu s názvem Zrucz Photo aneb My, co spolu fotíme. Spřátelený klub z posázavského baťovského města představí tvorbu svých členů z poslední doby. Jedná se o sdružení amatérských fotografů v tom nejlepším slova smyslu, kteří považují za svou přirozenost chodit po světě s očima otevřenýma. Jejich fotografie dokážou potěšit oko, předat radost a vyprávět drobné příběhy. Výstava Zrucz Photo je zároveň připomínkou a malou oslavou 80. narozenin tohoto zručského fotoklubu.
 • KOUZELNÉ MÓDNÍ DOPLŇKY
  26.10.2021 17:00 - 21.11.2021
  Kabelky, klobouky, rukavičky – to vše a řada dalších věcí patřila k dokonalému vzhledu žen v minulosti. Klub přátel historie města Otrokovice připravil výstavu, která představuje krásu elegance dob minulých, kdy žena nevycházela z domu bez klobouku, nebo šátku, rukaviček a kabelky, které spolu dokonale ladily. Na výstavě budete mít možnost seznámit se s řemeslnou zručností modistek a dalších řemeslníků, kteří tyto drobné doplňky vytvářeli. Nechte se okouzlit předměty, které možná i dnes najdete zapomenuté ve skříních a šuplících vašich babiček… Vernisáž výstavy v úterý 26. 10. od 17 hodin. Výstava potrvá do 21. 11. 2021.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Říjen 2021 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
39. týden27282930123
40. týden45678910
41. týden11121314151617
42. týden18192021222324
43. týden25262728293031
44. týden1234567

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 401


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém