Otrokovice - Oficiální stránky města


Vyhledávání


Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB
Město Otrokovice - foto místo s širokou
NABÍDKOU SLUŽEB

Cesta: Titulní stránka


Žádost o poskytnutí informace - kontroly, odvolání, církevní sňatky apod. (22/2020)

Datum podání žádosti: 27. 7. 2020

Datum poskytnutí informace: 30. 7. 2020
 

 
 
Předmětem žádosti byla široká škála dotazů týkající se jak činnosti Městského úřadu Otrokovice, tak města Otrokovice. 

Kterých odborů se týkají a na co se často zaměřují a  provádí kontroly a s jakým výsledkem?

Vzhledem k velmi obecnému zaměření dotazu nelze odpovědět konkrétněji. Obecně je řada různých druhů kontrolních činností, které se dotýkají veškeré činnosti a všech odborů úřadu. Jednou z oblastí je vnitřní kontrolní systém zaměřený na finanční kontrolu ve veřejné správě prováděný dle zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Další kontroly provádí příslušné odbory dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v městem zřízených příspěvkových organizacích nebo u žadatelů a příjemců dotací. Jiné kontroly provádí také kontrolní výbor a finanční výbor zastupitelstva v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Z jiného úhlu pohledu existují též externí kontroly, kdy kontrolovanou osobou je město. Tyto kontroly provádí dle zaměření např. příslušný krajský úřad, finanční úřad, ministerstva, úřad práce a další instituce.

Nejedná se o výčet veškeré kontrolní činnosti.

Pokud jde o výsledky kontrol, existují obecně dvě možnosti. Buď kontrola nezjistí žádné pochybení a vše je v pořádku nebo zjistí nějaká pochybení a ta se následně řeší v souladu s příslušnými předpisy.

 

Kolik je za rok podáno odvolání k právní úpravě zákona č. 106/1999 Sb. a dále k tomuto právnímu předpisu se vyhoví, zamítne, kolik je za rok vydáno rozhodnutí v jaké délce stanovené zákonné lhůtě

Jelikož v dotazu není specifikováno konkrétní období, uvádíme informaci za rok 2019. V roce 2019 nebylo podáno žádné odvolání. V loňském roce nebylo vydáno ani žádné rozhodnutí.

 

Kolik ročně evidujete Církevních sňatků dle jakého platného právního předpisu s jakou délkou dobou čekání?

Každý rok se počet mění - posílám průřez let 2017 - 2019:

2017 - bylo 9 církevních sňatků

2018 - byly 3 církevní sňatky

2019 - byly 2 církevní sňatky

V letošním roce se na církevních sňatcích asi podepsala koronavirová epidemie, protože k dnešnímu datu nemáme vedenou ani jednu svatbu v kostele, ale nemáme ani jednu zamluvenou do konce tohoto roku.

S druhou polovinou dotazu je to přesně jako u občanských sňatků. Záleží na snoubencích, jak dopředu si svatební obřad připravují - v tomto případě s panem farářem na příslušné faře. Bývá to půl roku před termínem, ale i 1 měsíc a méně.

Na základě zák.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, kde v § 8a písm c) - vedeme matriční knihy manželství a k nim příslušné sbírky listin a § 13, odst 1) a odst 2) - matriční úřad vydává snoubencům osvědčení k uzavření církevního sňatku. Děje se tak na základě dokladů totožnosti snoubenců, kdy vystavujeme všechny potřebné formuláře před uzavřením manželství a posléze (po sňatku) vystavujeme oddací list a celý obřad zapíšeme do knihy manželství.

 

Kolik evidujete požadavků na směnu záměr pronájmu pozemků a v jakém úseku ulic se to týká?

V r. 2019 evidovalo město 3 žádosti o směnu pozemků – v lokalitě Laziště (ul. Čechova), dále ul. Spojovací a v zahrádkářské lokalitě Radovánky I.

V r. 2020 eviduje město prozatím 1 žádost o směnu pozemků v lokalitě Laziště a ul. Smetanova.

V r. 2019 evidovalo město 7 žádostí o pronájem městského pozemku – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. K. Čapka, Komenského, Tylova, Čechova, J. Žižky, Hložkova,.  

V r. 2020 eviduje město prozatím 7 žádostí o pronájem městských pozemků – zpravidla k zahrádkářským účelům – v lokalitě ul. Komenského, Hlavní, Hložkova, Objízdná.

 

Kolik má město TIC Turistických informačních center v jakém úseku ulic se nachází a o jakou složku se jedná?

Turistické informační centrum Otrokovice spadá pod městskou organizaci Otrokovická BESEDA, s. r. o. Ve městě má dvě pracoviště. Hlavní kancelář se nachází přímo na nám. 3. května 1302 v budově Otrokovické BESEDY, odloučené pracoviště se nachází v přístavišti na Bahňáku u Moravy.

 

Kolik má město kin, Cinema center, název provozovatele kin, Cinema center?

V Otrokovicích je jedno kino, které se nachází v budově Otrokovické BESEDY, která je zároveň jejím provozovatelem. Žádné cinema centrum se na území Otrokovic nenachází.

 

Jaká je velikost parkovací plochy pro parkování?

Velikost většiny parkovacích míst na území města Otrokovice odpovídá rozměrů stanoveným ČSN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), tedy např. velikost standardního kolmého  parkovacího místa je š. 2,5 m a d. 5,0 m.

 

Kolik je vyhrazeno parkovacích míst pro vozíčkáře?

Celkový počet vyhrazených parkovacích míst pro vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou (parkovací místo označené P 12 + symbol č. 225 + V 10f) neevidujeme. Na parkovacích plochách se snažíme zřizovat počet takových parkovacích míst v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Jaká je cena za parkování na 1hod?

V Otrokovicích není parkování zpoplatněno.

 

Jaký je název řeky, která městem protéká jaká je velikost plochy, kde se rozléhá a pod jakou složku spadá?

Otrokovicemi protékají 2 řeky, řeka Morava protéká územím Otrokovic v délce cca 2,5 km a řeka Dřevnice protékající Otrokovicemi v délce cca 4 km.

Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

 

Jaké kulturní historické památky město má a pod jakou složku spadají.

Na území Otrokovic se nachází dvě kulturní památky, a to Hotel Společenský dům na Bahňáku a kaplička sv. Michala na hřbitově v Kvítkovicích. Správním orgánem na úseku státní památkové péče je Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury.

 

Kolik má město čerpacích stanic v jakém úseku ulic se nachází v jaké části města a jaký je název kdo je provozovatelem čerpacích stanic ve městě.

Město Otrokovice nevlastní žádnou čerpací stanici. V katastru Otrokovic se nachází dvě čerpací stanice.

·         Na Bahňáku BENZINA - vlastnické právo UNIPETROL RPA, s.r.o., - Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1601 

·         UNICORN v Kvítkovicích - vlastnické právo ALEUTA a.s., - Kvítkovice, Zlínská 314 

 

Kolik má město určených míst pro plavecký bazén kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí provozovatel jaká existuje nájemní smlouva žádám o jednu kopii poslední uzavřené této smlouvy?

Na území města Otrokovice není žádný plavecký bazén. Ve městě je pouze venkovní Městské koupaliště Otrokovice, které provozuje městská organizace TEHOS.

 

Jaké služby město poskytuje a zajišťuje pro seniory, kolik má město domovů pro seniory a jaké další sociální a zdravotní služby poskytuje?

1)    Město je zřizovatelem příspěvkové organizace SENIOR Otrokovice, která poskytuje pobytové sociální služby domov pro seniory (dvě budovy), domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba. Jako terénní a ambulantní sociální služba je poskytována pečovatelská služba a denní stacionář. Krom toho město Otrokovice provozuje dva domy s pečovatelskou službou (DPS Hlavní a DPS Nivy) a pronajímá byty seniorům v domě na ul. Školní 1299.

 

Dále zajišťuje město provoz volnočasového centra pro seniory a osoby zdravotně postižené Domovinka, které svou činnost zajišťuje v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní 1161. Využívá ji průměrně 5 osob denně, které jsou dle možností doprovázeny dobrovolníky zajišťovanými organizací Maltézská pomoc Otrokovice.

 

V rámci samostatné působnosti je město zřizovatelem 3 klubů důchodců, v nichž je zaregistrováno přes 350 členů (KD Trávníky, KD Baťov a KD Kvítkovice). Kluby umožňují bohaté vyžití seniorů, a to pořádáním  kulturních, zájmových aj. akcí. V měsíci říjnu je vždy městem organizovaný větší počet akcí souvisejících s oslavou dne seniorů.

 

Město dále zabezpečuje ve spolupráci s Městskou policií Otrokovice Systém tlačítek tísňového volání. Tento systém využívá aktuálně celkem 20 občanů (uživatelů). Uživatel v případě zdravotní či  jiné tísně vyšle signál a je spojen s Městskou policií.

 

Město dále realizuje projekt veřejné sprchy zdarma, kterou mohou využít i senioři v nouzi. V rámci spolupráce s Potravinovou bankou Zlínského kraje je možno seniorům v nouzi zajistit potravin zdarma. 

 

Rovněž je realizován projekt Housing First Otrokovice z Operačního programu Zaměstnanost dle výzvy č. 108, v rámci kterého získali nájemní bydlení někteří senioři v bytové nouzi.

 

Ve městě sídlí Městská poliklinika Otrokovice, s.r.o,  která soustřeďuje ordinace jak praktických lékařů, pediatrů, tak i odborných lékařů, rentgeny a rehabilitační část.

 

Snahou města je zajišťovat ve veřejných budovách bezbariérový přístup a bezbariérovou dopravu, což kromě seniorů pomáhá v přístupu do objektů a při pohybu po městě i osobám se zdravotním znevýhodněním a rodičům s malými dětmi.

 

 

2)    Uvádíme další významné poskytovatele sociálních služeb, které jsou poskytovány na území města.

 

Ve městě jsou další sociální služby, které jsou poskytovány organizacemi Naděje, pobočka Otrokovice – pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením, ambulantní a terénní služby – denní stacionář, sociálně-terapeutická dílna, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace.

 

V Otrokovicích dále jsou poskytovány pobytové sociální služby domov pro seniory a odlehčovací služba, azylové domy (dva – jeden pro muže a jeden pro ženy a rodiče s dětmi), které provozuje Charita Otrokovice. Dále organizace poskytuje ambulantní i terénní sociální služby – pečovatelskou službu, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, terénní programy.

 

ČČK Zlín zajišťuje pro otrokovické občany kromě terénní pečovatelské služby také domácí ošetřovatelskou péči.

 

Ve městě poskytuje v domácnostech uživatelů sociální služby nebo ve svých pobočkách řada dalších poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se zejména o služby osobní asistence, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum pro děti a mládež, raná péče, tlumočnické služby apod. Tyto organizace většinou sídlí v nedalekém krajském městě Zlíně.

 

 

Kolik má město nemocnic, které spadají do správy města a jaký je název kdo je provozovatelem a jaké finanční náklady s tímto spojené městu platí. Město Otrokovice nevlastní žádnou nemocnici a na jeho území se žádná nemocnice nenachází. V Otrokovicích je pod správou města Městská poliklinika, s. r. o.

 

 


 
Žádost vyřizoval Městský úřad Otrokovice, kancelář starostky ve spolupráci s ostatními odbory.
Zveřejnil: Bc. Romana Pastuszková
Vytvořeno / změněno: 30.7.2020 / 30.7.2020

Líbí se?

 53% |  47%

Obslužné odkazy

 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nejbližší akce

 • SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SKATEPARKU
  8.8.2021 9:30
  První sportoviště pro skateboardisty, jezdce BMX, inlajnisty, jezdce na koloběžkách, horských kolech apod. bude v Otrokovicích slavnostně otevřeno v neděli 8. srpna na Trávníkách. Součástí plánované akce bude sportovní a hudební doprovodný program. Slavnostní otevření skateparku se uskuteční konáním závodů v BMX, SCOOTERINGU a SKATU, které pořádá v rámci této akce společnost Všeproakci. Celodenní událost bude zahájena v 9:30, kdy se začnou registrovat účastníci závodu. Na vítěze čeká slavnostní vyhlašování a hodnotné ceny od partnerů. V těsné blízkosti skateparku bude pro jezdce a diváky k dispozici velkostan s občerstvením.
  Na dopravním hřišti se od 10 do 15 hodin se uskuteční další doprovodný program pro rodiče s dětmi v režii DDM Sluníčko. Členové Fotoklubu BESEDA Otrokovice budou na místě pořizovat fotografie a na žádost je budou moci zájemcům vytisknout.
 • NÁMĚSTÍ 2021
  29.8.2021 16:30 - 20:00
  Projekt k oživení náměstí 3. května v letních měsících – VI. ročník
  Letní koncerty a vystoupení místních a regionálních kapel na náměstí 3. května před Besedou.
  Vždy v neděli, čas vystoupení: od 16.30 do 20.00 hodin
  Občerstvení pro veřejnost zajištěno.
  Vstup volný.
 • LÁŽO PLÁŽO FEST
  4.9.2021
  Lážo Plážo Fest je městský hudební festival, který se koná v prostředí otrokovické Rekreační oblasti Štěrkoviště a kombinuje aktivní odpočinek se zábavou. Po úspěšném prvním ročníku se vrací v sobotu 4. září 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Nad akcí převzala záštitu starostka města Otrokovice, paní Hana Večerková.

  Hudební program LPF na sobotu 4. září 2021 (zatím potvrzené kapely): Rybičky 48, Ben Cristovao, Vypsaná Fixa, Kapitán Demo, John Wolfhooker a Medial Banana.

  Více info na www.lazoplazofest.cz

  Kontakt na pořadatele: Jan Svoboda, 602 769 731, povidej@lazoplazofest.cz
  Typ akce: Kulturní akce
 • OTROKOVICE NA ÚSVITU DĚJIN
  22.6.2021 14:00 - 15.8.2021 18:00
  Klub přátel historie města Otrokovice srdečně zve všechny zájemce k návštěvě výstavy o nejstarší otrokovické historii, kterou připravil u příležitosti 880. výročí první písemné zmínky o naší obci. Výstava mapuje jeden veřejnosti méně známý archeologický objev v blízkém sousedství města, s nímž se budete moci seznámit a prohlédnout si i další zajímavé exponáty ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zajímá vás, jak mohly Otrokovice vypadat v roce 1141 i před tím, než bylo jejich jméno poprvé písemně zaznamenáno? Víte, jak jejich jméno vzniklo a co nám vypovídá o nejstarší historii obce? To vše a mnohem více budete moci zjistit na výstavě, nad kterou převzala záštitu starostka města Hana Večerková.
 

Další akce

 

Kalendář akcí

 

<< Srpen 2021 >>

týdenPoÚtStČtSoNe
30. týden2627282930311
31. týden2345678
32. týden9101112131415
33. týden16171819202122
34. týden23242526272829
35. týden303112345

Další akce


Anketa

V celorepublikovém srovnání se kvalita života za poslední rok nejvíce zlepšila ve Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů společnosti Obce v datech. Nejlépe jsou na tom Otrokovice. Jak se Vám žije v našem městě?

Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz

Celkem hlasovalo: 8224


Noviny


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Zpět na začátek stránky

web & design , redakční systém